OSMIČKOVÝ ROK V CIRKVI
Aký bude rok 2018 v našej cirkvi? Bude rokom významných spoločenských výročí, alebo bude aj rokom začiatku obrody, slobody a obnovy ECAV na Slovensku? Prečo táto rečnícka otázka? Lebo je úplne oprávnená. Po dvanástich rokoch mandátu súčasného generálneho biskupa zanecháva ECAV na Slovensku rozdelenú, vyprahnutú a zdecimovanú. Ťažké dedičstvo Miloša Klátika je veľmi boľavé a poľutovaniahodné: servilný Osobitný senát generálneho súdu, ktorý rozvracia celé cirkevno-právne prostredie, spochybňovanie autority synody, prenasledovanie názorových oponentov,
zneužívanie postavenia, obmedzenie slobody cirkevnej tlače, pokles kreditu ECAV, neschopnosť riešiť rozvojové otázky a úlohy ECAV. Posledný rok svojho mandátu končí s neschváleným rozpočtom, rozpredajom časti spoločného majetku. Avšak rok 2018 nemá byť rokom frustrácie, neistôt a právnych súbojov v cirkvi, ale má byť rokom nádeje a skutkov, kedy sa cirkevné zbory a ich členovia zastanú nových a čestných kandidátov do funkcií biskupov, či na ostatné miesta na úrovni dištriktov a seniorátov. Verme, že to budú takí kandidáti, ktorí predstavia svoj program a hodnoty na zmenu ECAV k lepšiemu, prinesú program oživenia, obrody a presunutia rozhodovania na nižšie zložky a COJ v cirkvi, aby prestal budúcnosť cirkvi určovať a manipulovať jej generálny biskup, ale aby sa na jej budúcnosti podieľali primeraným spôsobom dištrikty, senioráty a najmä cirkevné zbory a ich predstavitelia. Je to možné.

Nech Hospodin žehná našej cirkvi, nech prinesie v tomto roku 2018 kandidátov, ktorí nebudú cirkev demontovať a zneužívať na vlastnú sebaprezentáciu, ale budú príkladom služby druhým a prinesú dlho očakávanú obrodu, úľavu vo vzťahoch a obnovu vzájomnej dôvery. Modlime sa za to, aby noví predstavitelia ECAV priniesli v tomto roku zmierenie, Boží pokoj a požehnanie vo všetkých smeroch. Nevzdajme sa nádeje!

 

OBSAH ČÍSLA:

 • OSMIČKOVÝ ROK V CIRKVI
 • DVOJITÝ METER NA PRIMERANOSŤ ZAŤAŽENIA ROZPOČTU
 • NIE JE ÚŽITOK AKO ÚŽITOK
 • VIANOCE V KOŠI
 • 25 ROKOV SEM – ROZHOVOR
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • OKIENKO MOS
 • ONA ZAŽIJE ROMÁN – TY HO NAPÍŠEŠ! Z NÁVRATOV K TIMRAVE
 • DIETRICH BONHOEFFER: O DOBREJ MOCI
 • CINTORÍN NA KOZEJ BRÁNE – TICHÉ MIESTO VIERY
 • MODLITEBNÁ REŤAZ

Stiahnite si:

 Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #Reformacnelisty #ECAV