H.E.L.P.

Reformačné listy 34-2018 - 4. adventná nedeľa

Pokoj a láska s vierou od Boha Otca a Pána Ježiša Krista. Milosť so všetkými, ktorí nehynúcou láskou milujú nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Efezským 6:23-24

NAJVÄČŠÍ DAR ROKA 2018
 
Ukončený volebný proces na všetkých úrovniach ECAV, právoplatnosť volieb nových predstaviteľov dištriktov a generálnej cirkvi možno považovať za azda najväčší dar roka 2018 pre ECAV na Slovensku a jej členov. Tento dar môžeme zároveň prijať symbolicky v závere adventu, iba pár dní pred Štedrým dňom. Dnes môžeme konštatovať, že právoplatne zvolenými novými členmi Predsedníctva ECAV na Slovensku sú: brat Mgr. Ivan Eľko ako generálny biskup a brat Ing. Ján Brozman ako generálny dozorca. Teší nás rovnako aj to, že svojej funkcie sa už skoršie ujali rovnako aj brat Mgr. Ján Hroboň ako biskup Západného dištriktu a brat Ing. Ľubomír Pankúch ako dozorca Východného dištriktu. Nech im Hospodin mocne žehná v ich službe, dáva múdrosť pri rozhodnutiach, obdarúva schopnosťou spolupráce a otvorených sŕdc v prospech celej cirkvi.

Čítať ďalej...

Reformačné listy 33-2018 - 26. nedeľa po Svätej Trojici

Keď na jar minulého roku, po zverejnení Charty, začal v našej cirkvi pohyb, rozhovory, diskusie, dokonca spory a hádky, boli sme znepokojení. Boli sme vyrušení v našej ustálenej zbožnosti, ktorá sa nám zdala celkom dobrá. V úvode Charty však zazneli kritické slová, ktoré nútili k zamysleniu. Je to naozaj s nami všetko v poriadku? Je to v poriadku, že nás je stále menej, že mnohé kostoly zívajú prázdnotou, že zbožnosť nielen ľudu, ale aj vodcov je výrazne formálna, neoslovujúca verejnosť?

Citujem: „Charta 2017 na ochranu hodnôt reformácie a obnovu ECAV na Slovensku je dokument, ktorý analyzuje súčasný stav cirkvi a formuluje možnosti obnovy a rozvoja. Nie je ľahké kriticky hovoriť o situácii, v ktorej sa nachádzame a uvedomujeme si, že aj my tvoríme prítomnosť a svojimi zlyhaniami prispievame k danému stavu. Zároveň cítime zodpovednosť za budúcnosť, a preto nemôžeme mlčať“.

Dejiny evanjelickej cirkvi na Slovensku sú neustálym zápasom viery, nádeje a lásky, preto tento dokument nie je zatrpknutým volaním, ale je pokračovaním týchto zápasov. Uvedomil som si to znova dnes ráno, keď som čítal inú Chartu – totiž proroka Izaiáša, ktorý hodnotil zbožnosť svojej doby ako veľmi nedostatočnú, falošnú, dokonca zbytočnú, neoslovujúcu nikoho a jeho text je omnoho tvrdší.

(Z Reformačného okienka)

 

OBSAH ČÍSLA:
  • CIRKEV V MEDZIČASE
  • REFLEXIA AKTIVÍT HELP 2018
  • PAMIATKA REFORMÁCIE
  • FARÁRI V ULICIACH
  • ZÁPADNÝ DIŠTRIKT ECAV, BISKUPSKÝ ÚRAD ZD ECAV
  • REFORMAČNÉ OKIENKO
  • MODLITEBNÁ REŤAZ
  • AKO SME SA DOSTALI DO RÚK NOVODOBÉHO OTROKÁRA
  • VYBERÁME Z CHARTY 2017

Stiahnite si:

 Do vašej pozornosti:

  • Pozývame vás tiež k modlitbám za našu cirkev. Svoje odhodlanie k modlitbám môžete prejaviť aj prihlásením sa za člena Modlitebného spoločenstva (MoS). Viac informácií, ale aj info list, či audionahrávky z konferencií nájdete na webovej stránke http://modlitby.sk.

 

 Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #ReformacneListy #ECAV #HelpECAV

Reformačné listy 32-2018 - 24. nedeľa po Svätej Trojici

ČAS OČAKÁVANIA
Milé sestry, milí bratia, novembrové dni prinášajú so sebou mnoho spomienok. Na našich blízkych, ktorí nás predišli do večnosti. Na spoločne prežité roky, na spoločne prežité dobré i ťažké časy. Vieme však, že naši drahí, ktorí už nie sú s nami, sú u Pána, v Jeho láskavom náručí. Nie je ľahké zmieriť sa s odchodom tých, ktorých sme milovali. A nezáleží na tom, či máme dvadsať, štyridsať či šesťdesiat rokov. Z vlastnej skúsenosti však viem, že aj tá najväčšia rana sa časom zatvorí. A ostane jazva. V duši, srdci, pamäti. Aj to patrí k životu. Naše prichádzanie a naše odchádzanie. Dôležité je, aby sme dokázali na našich blízkych spomínať aj s radosťou a vďačnosťou za všetko, čím nás obdarili. Aj preto v tomto čísle Reformačných listov prinášame spomienku na nedávno zosnulého brata Pavla Gabriša, evanjelického kňaza a dlhoročného redaktora RTVS.

Čítať ďalej...