Sviatok Svätej Trojice sa, na rozdiel od iných cirkevných sviatkov, neviaže k historickej udalosti dejín spásy. Viera v Trojjediného Boha je teologická výpoveď. Sviatok Svätej Trojice podčiarkuje, že Pán Boh je tajomstvo, ktoré vysoko prevyšuje všetky možnosti nášho ľudského myslenia. Môžeme len žasnúť: „Ó, hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej! Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a nepochopiteľné cesty Jeho“ (Rímskym 11, 33).

Trojjedinosť Božia znamená, že Boh nie je iba jedna osoba, ale tri – navzájom spojené v jedinej bytosti svorníkom lásky. Boh, ktorého vyznávame je sociálnym, nie autoritárskym Bohom. Z toho vyplýva, že v cirkvi i v štáte majú mať miesto nie autoritárske štruktúry, odvodené od monarchistického chápania Boha, ktoré zdôrazňuje Božie Jeden, ale štruktúry, v ktorých sa odráža Božia trojjedinosť – fakt, že medzi osobami Božej Trojice sa deje plodná komunikácia a náš Boh je plný obšťastňujúceho života. Boh je od večnosti sám v sebe život a láska; žije v spoločenstve Otca, Syna a Ducha Svätého. Láska medzi osobami Svätej Trojice má nachádzať odraz v našich vzťahoch.

Tu si môžte stiahnuť:

Obsah listov:

  • ÚVODNÍK – AUTORITÁRSKE ŠTRUKTÚRY ...
  • AKTUÁLNE DIANIE – AKTY X ..., UZNESENIA SK ŠZK, VIERA VŠEOBECNÁ KRESŤANSKÁ,
  • REFORMAČNÉ OKIENKO – ÚVAHA, MODLITBA ZA SYNODU
  • NOVINKA V DUCHOVNEJ LITERATÚRE
  • ZO SPRÁVY DOZORCU VD
  • OKIENKO MOS, MODLITEBNÁ REŤAZ
  • VÝZVA K ÚČASTI NA SYNODE V NIMNICI
  • ANKETA REFORMAČNÝCH LISTOV
  • PODPORA, SPOLUPRÁCA, KONTAKT

Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #Reformacnelisty