Je potrebná zmena – decentralizácia. Na tento účel sa najviac hodí rozšírenie počtu dištriktov z dvoch na tri, pri zachovaní dlhodobo overených a funkčných základných cirkevno-organizačných jednotiek (COJ) – dištriktov, seniorátov a cirkevných zborov. Je to najjednoduchšie riešenie. Nie opak, ktorý navrhuje vedenie cirkvi. Zmena je nielen potrebná, ale aj možná. Bude však vtedy, ak bude zhoda. Budovanie zhody stojí na tom, že sa neprehliada názor orgánov základných COJ.

Viaceré seniorálne konventy v ostatných dvoch týždňoch odsúhlasili zastavenie snahy súčasného vedenia cirkvi predložiť na rokovanie synody model reštrukturalizácie na jeden dištrikt. Seniorálne konventy to sú predovšetkým zástupcovia cirkevných zborov, aktívni pracovníci, členovia zborov, predsedníctva cirkevných zborov. Ich hlas nie je možné ďalej prehliadať. Týmto členom cirkvi patrí poďakovanie za ich službu, prácu a podporu. Ďakujeme aj doterajším signatárom Charty 2017, ktorí sa rozhodli svojím podpisom verejne podporiť naše úsilie a zápas o obnovu ECAV na Slovensku. Spája nás túžba po obnove vzťahov a vzájomnej dôvery, po návrate k reformačným hodnotám, po spolupráci, po domove, ktorým sú cirkevné zbory. Také by malo byť prostredie, v ktorom je možný rast – duchovný, hodnotový a myšlienkový.

Tu si môžete stiahnuť:


Obsah listov:

  • ÚVODNÍK
  • JOZEF MILOSLAV HURBAN – 200. VÝR. NARODENIA
  • AKTUÁLNE DIANIE: UZNESENIA ZO SENIORÁLNYCH KONVENTOV
  • REFORMAČNÉ OKIENKO - ZAMYSLENIE, REFORMAČNÉ VYZNANIE
  • OKIENKO MOS
  • CHARTA 2017
  • Z VAŠICH MAILOV, PODNETOV, ODKAZOV
  • SPOLUPRÁCA


Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #Reformacnelisty