CIRKEVNÝM ZBOROM V ECAV K VOLEBNÉMU PROCESU

Vážené sestry, vážení bratia,
v uplynulých týždňoch sme svedkami zápasu končiaceho vedenia ECAV o udržanie moci a vplyvu v našej cirkvi. Svedčí o tom nielen iniciatíva emeritných dozorcov ECAV, ale aj aktivita niektorých členov cirkvi. Najvyšší predstavitelia našej cirkvi organizujú napadnutie volieb. Nahovárajú na to naše sestry farárky a bratov farárov. Prosíme vás, aby ste nepodľahli tomuto tlaku. Ide o narušenie právneho systému ECAV a marenie demokratických volieb! Obraciame sa na všetky cirkevné zbory s naliehavou prosbou, aby sa nenechali vtiahnuť do manipulácie zo strany odchádzajúceho vedenia cirkvi. Máme informácie, že v niektorých cirkevných zboroch sa pripravujú kroky k napadnutiu volieb Predsedníctva ECAV, resp. sa zvolávajú presbyterstvá. Prosíme, aby ste nenapomáhali ľuďom, ktorí majú nečestné úmysly s našou cirkvou a netúžia po rozvoji, misii, službe, ale po upevnení svojej moci a po zachovaní výhod vyplývajúcich z funkcií. Sústreďme sa, prosíme, radšej na prípravu volebných nedieľ v septembri a dôstojné ukončenie volebného procesu v ECAV na Slovensku.
Ďakujeme.

Hnutie evanjelických laických pracovníkov, o. z.
V Bratislave, 7. augusta 2018
OBSAH ČÍSLA:
 • REAKCIA NA VÝZVU Jána Holčíka a Pavla Delingu
 • STANOVISKO K INICIATÍVE Jána Holčíka a Pavla Delingu
 • CIRKEVNÝM ZBOROM V ECAV K VOLEBNÉMU PROCESU
 • ROZHOVOR S BRATOM DUŠANOM TÓTHOM
 • DIAGNÓZA CHORÔB CIRKVI – DOKONČENIE
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • PRÁVO KANDIDAČNEJ PORADY

Stiahnite si:

 

Do vašej pozornosti:

 • Novým dištriktuálnym biskupom ZD sa právoplatne stal Mgr. Ján Hroboň. V apelačnej dobe 15 dní nebola podaná žaloba na cirkevný súd, teda výsledky voľby nadobudli právoplatnosť. Gratulujeme a prajeme Božiu múdrosť a požehnanie!
 • Výsledky volieb generálneho biskupa: I. Eľko: 36,46%; S. Horňanová: 12,31%; K. Hudáková: 18,78%; M. Kaňuch: 27,71%.
  Do druhého kola postupujú bratia Ivan Eľko a Marián Kaňuch. Druhé kolo volieb generálneho biskupa sa uskutoční v dňoch 9. 9. 2018, 16. 9. 2018 alebo 23. 9. 2018.
  Výsledky volieb generálneho dozorcu: J. Brozman: 61,57%.
 • Pozývame vás tiež k modlitbám za našu cirkev. Svoje odhodlanie k modlitbám môžete prejaviť aj prihlásením sa za člena Modlitebného spoločenstva (MoS). Viac informácií, ale aj info list, či audionahrávky z konferencií nájdete na webovej stránke http://modlitby.sk.

 

 Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #ReformacneListy #ECAV #HelpECAV #VolbyECAV