Držím v rukách vzácnu knihu. Dokument doby, ktorý ma sprevádzal počas písania mojej doktorandskej dizertačnej práce o ľudových evanjelických a.v. časopisoch v medzivojnovom období. Z tejto knihy s názvom Almanach Cirkvi Evanjelickej a.v. na Slovensku z rokov 1919 – 1928 (do 1930), ktorú z poverenia gen. konventu zostavil Fedor Ruppeldt, ev. a.v. kňaz a vydala ho evanjelická cirkev v roku 1930 – som čerpala poznatky, informácie, pohľad na činnosť evanjelickej cirkvi v období slobody.

V pozdrave, ktorý napísal Dušan Fajnor, vtedajší gen. biskup Cirkvi ev. a.v. na Slovensku sa uvádza: „ v mesiaci štyristoročného jubilea Augsburského Vyznania vydávame tento Almanach, prvé dielo tohto druhu v našej cirkvi, tak, ako si ho asi predstavovali zvečnelí naši biskupi Zoch a Janoška. Prežili sme významnú dobu prvého desaťročia v novom štáte a v nove sriadenej cirkvi našej. Vykonalo sa v nej hodne práce, či dobrej, alebo nie, to vie a posúdi sám Pán cirkvi. Kniha, podávajúca, nakoľko možno, úplný a verný obraz práce, je akoby zrkadlom cirkvi v týchto desiatich rokoch. Vydávane ju z poverenia gen. konventu celej cirkvi našej a podávame ju celej cirkevnej verejnosti. Ale nech slúži aj iným na svedectvo o sriadení a práci našej cirkvi, ktorej smysel, úloha a cieľ bol, je a bude vždy: Zvestovať Evanjelium Kristovo, aby skrze jeho moc povstával v nás nový človek. ...  V Modre, na Turíce 1930.“

Nazrime teda do obsahu 368 stranovej publikácie, do ktorej prispelo 41 autorov. Medzi nimi biskupi Vladimír Čobrda, Jur Janoška, Dušan Fajnor, seniori Julius Bodnar, Otto Škrovina či dištriktuálny dozorca Bohuš-Hájomil Klimo, generálny tajomník Pavel Neckár a mnohí farári. V predhovore redaktora Almanachu  – Fedora Ruppeldta nájdeme informácie o princípoch zostavenia publikácie a jej zámeroch. Úvod knihy tvorí menný zoznam zosnulých kňazov a učiteľov v danom období. Obsah samotného Almanachu zahřnuje sedem tematických častí,  a to historickú a ústavnú, cirkevné zbory a cirkevná správa, chrám a misia, cirkevné školstvo, hmotné šafárenie, cirkevné spolky, cirkev a národ. Almanach obsahuje nielen podrobné štatistické údaje, ale aj hodnotenia a reflexie činnosti cirkvi. Almanach, ktorý je detailným obrazom života cirkvi v prvom desaťroční slobodnej Československej republiky vyšiel k 400. jubileu Augsburského vyznania. Domnievam sa, že pri 500. výročí reformácie by čitatelia určite privítali precízne zostavenú publikáciu o živote ECAV na Slovensku v rokoch 1989 – 2017. Isteže sme vďační za aspoň čiastočné publikácie, ktoré sa v novej obnovenej slobode snažili zachytiť život cirkvi, aj počas totalitného režimu. Avšak z historického, odborného, misijného, hľadiska, ako aj z  pohľadu  spoločenského postavenia cirkvi v štáte je nutné mať v rukách ucelené dielo, ktoré by popísalo život cirkvi na všetkých jeho úrovniach. Naši predkovia to v roku 1930 dokázali. A čo my?

Eva Bachletová