Dňa 14. marca 2017 predložilo občianske združenie Evanjelická jednota Komisii pre zjednodušenie štruktúry ECAV na Slovensku návrh transformácie štruktúry cirkvi na tri dištrikty. Predmetná komisia mala zasadnúť 15.3.2017, aby posúdila a odporučila generálnemu presbyterstvu a synode návrh transformácie štruktúry cirkvi. Predsedníctvo ECAV na Slovensku v súčasnosti preferuje model zrušenia dištriktov a posilnenia centra, teda model ďalšej centralizácie cirkvi. Návrh, ktorý predložila Evanjelická jednota podporuje opačný prístup a to decentralizáciu v cirkvi a optimálnejšie územne rozloženie dištriktov ich rozčlenením na tri dištrikty.

Evanjelická jednota upozornila komisiu, že rozhodnutie o tom, akým smerom sa bude uberať štruktúra cirkvi, či centralizáciou alebo decentralizáciou nepatrí do kompetencie tejto komisie a ani generálneho presbyterstva, ale do kompetencie synody. Preto by mala mať synoda k dispozícii na posúdenie obe varianty možného vývoja, prípadne aj viac variant. Navrhované riešenie je potrebné posúdiť z hľadiska potrieb rozvoja cirkvi, z hľadiska finančných dopadov a z tiež posúdením, či navrhované riešenie prináša reálne organizačné zjednodušenie fungovania cirkvi.     

V roku 1994 vstúpila do platnosti nová cirkevná ústava. Bola reakciou na zmenu spoločenských pomerov po roku 1989 (obnova občianskych a náboženských práv a slobôd) a tiež na osamostatnenie Slovenskej republiky. Nová ústava však nechala naštartovanú transformáciu cirkvi na pol ceste, nedokončenú – tak v otázke optimalizácie územného členenia, ako aj v oblasti vnútornej správy. Krátko po prijatí novej cirkevnej ústavy bolo jasné, že je potrebné dokončiť transformáciu organizačnej štruktúry ECAV. Na prvotné diskusie nadviazali viaceré uznesenia a neskôr zriadenie výboru GP pre zjednodušenie organizačnej štruktúry cirkvi. Predkladaný materiál napĺňa požiadavky uznesenia C3 Synody ECAV na Slovensku, ktoré bolo prijaté v Žiline roku 2010. Predmetné uznesenie znie: „Synoda Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku ukladá Komisii pre zjednodušenie štruktúry ECAV na Slovensku pripraviť návrh štruktúry s ekonomickými, legislatívnymi a organizačnými zmenami na tri dištrikty v termíne do budúcej Synody“.     

Spracovaný model transformácie na tri dištrikty v prílohe č. 4 v prehľadnej tabuľke porovnáva súčasný model správy cirkvi a navrhovaný model troch dištriktov. Ten predstavuje reálne:

-        zjednodušenie organizačnej štruktúry ECAV
-        posilnenie základných COJ a
-        zamedzenie možností zneužitia postavenia vrcholnými predstaviteľmi cirkvi.

Čo sa týka navrhovaného nového územno-správneho členenia cirkvi na tri dištrikty, nie je našou úlohou a ani potrebné sledovať hranice samosprávnych krajov (VÚC). Potrebné je, aby naše hranice dištriktov priniesli vyváženejší model pre správu cirkvi a lepšiu spoluprácu. 

Navrhovaný model troch dištriktov bude vytvárať motivačné prostredie pre spoluprácu a rozvoj cirkvi. Ozdraví sa aj spravodajstvo a komunikácia cirkvi navonok. Navrhovaný model umožní rozvinúť potenciál cirkvi a jej pracovníkov, ako ho formuluje Charta na ochranu hodnôt reformácie a obnovu ECAV na Slovensku (Charta 2017).  

Navrhovaný model je najjednoduchší z hľadiska zmeny a finančných dopadov. Umožňuje aj to, že na neho môže nadviazať v budúcnosti ešte ďalšia decentralizácia. Ľahko sa prispôsobí zmenám, v prípade úplného výpadku finančnej podpory zo strany štátu, alebo ich výrazného obmedzenia. 

Navrhovanú transformáciu štruktúry cirkvi na tri dištrikty je možné a potrebné odsúhlasiť jediným hlasovaním o návrhu materiálu ako celku, samozrejme po predchádzajúcom objasnení prínosov navrhovanej zmeny v jednotlivých seniorátoch a cirkevných zboroch a získaní ich podpory. Podporu tomuto návrhu a riešeniu vyjadrujú aj signatári Charty 2017. Samotný návrh legislatívneho materiálu s uznesením bude pripravený v apríli 2017, teda dva mesiace pred synodou. O tom, že materiál bude pripravený a k dispozícii je potrebné informovať členov synody, ktorá sa bude konať v riadnom termíne - jún 2017. 

 

Spracoval: Ing. Martin Kováč
presbyter CZ ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska
člen o.z. Evanjelická jednota

 

Materiál na stiahnutie: 
Transformácia na model 3D – 22 február 2017.pdf