Oblasť vnútorných vzťahov:
úsilie o komunikáciu, otvorenosť a priamosť vo vzťahov v cirkvi

  1. Iniciatíva obnovy vzťahov medzi duchovnými žijúcimi navzájom vo svároch v zboroch evanjelickej cirkvi; medzi farármi a vrchnosťou!
     
  2. Všeobecné kňazstvo laikov v praxi – formulovať a zaviesť do praxe biblický štatút v zmysle NZ a Lutherovho učenia o všeobecnom kňazstve pre službu laikov v cirkvi: vytvoriť rámec a priestor pre vyučovanie, pastoráciu a diakonickú službu
     
  3. Ukončenie káuz a sporov – garantovanie objektivity v médiách, ospravedlnenie vinníkov
    a legislatívne usmernenie práce synodálnych výborov, spracovanie kompetentnej štúdie o charizmatických vplyvoch v ECAV