Tí, čo prináležia Kristovi Ježišovi, ukrižovali si telo s vášňami a žiadosťami. Galatským 5:24

Ježiš a nasledovníci – rušitelia pokoja?
Milí priatelia, v týchto dňoch sa začalo pôstne obdobie, ktoré počas nasledujúcich 40 dní obracia našu pozornosť na vykupiteľské dielo Spasiteľa Ježiša Krista. Život Ježiša Krista nebol zúfalým životom, hoci Ježiš vedel, že pre záchranu a spasenie padlého, hriešneho ľudského pokolenia, musí zomrieť. Ježiš to často spomínal, no učeníci Ho pravidelne zahriakovali, akoby nechceli ani o tom počuť, nieto ešte pripustiť taký „scenár“. S vedomím cesty utrpenia, výsmechu, zrady, zapretia a potupnej smrti, bol Ježiš vo svojom živote otvorený, uzdravoval, pomáhal, mnoho sa rozprával s učeníkmi a s mnohými ďalšími ľuďmi. Mal dobrú vôľu sa tiež rozprávať aj s predstavenými zo židovstva, ale z ich strany tam boli iba úmysly a úklady k zlu: ako Ho „skompromitovať“, ako Mu uškodiť, ako Ho podchytiť v reči a „nachytať“ na protižidovskom učení, ako Mu brániť v Jeho misii a v skutkoch lásky; napokon bol vlastne Ježiš v očiach týchto predstavených rušiteľom doterajšieho života a pokoja.

Stiahni si:


Obsah listov:

  • JEŽIŠ A NASLEDOVNÍCI – RUŠITELIA POKOJA
  • VYHLÁSENIE K INŠTALÁCII BISKUPOV A UVEDENIA GENERÁLNEHO DOZORCU
  • INŠTALÁCIA, NA KTOREJ SOM (OPÄŤ) NEBOL
  • UZNESENIA ZO ZBOROVÝCH KONVENTOV
  • VO ZVOLENE INŠTALOVALI NOVOZVOLENÝCH BISKUPOV A UVIEDLI NOVÉHO GENERÁLNEHO DOZORCU
  • POZDRAV EMERITNÉHO BISKUPA IVANA OSUSKÉHO
  • POZDRAV REVERENDA DUŠANA TÓTHA
  • ČO POVAŽUJEM ZA DÔLEŽITÉ PRE ECAV V R. 2019
  • MODLITEBNÁ REŤAZ
  • AKO POSTUPOVAŤ V KRÍZE (1.ČASŤ)

Do vašej pozornosti:

Pozývame vás tiež k modlitbám za našu cirkev. Svoje odhodlanie k modlitbám môžete prejaviť aj prihlásením sa za člena Modlitebného spoločenstva (MoS). Viac informácií, ale aj info list, či audionahrávky z konferencií nájdete na webovej stránke http://modlitby.sk.

Záznam zo slávnostných služieb Božích pri príležitosti inštalácie generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka, biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku Jána Hroboňa a úvodu do funkcie generálneho dozorcu ECAV na Slovensku Jána Brozmana si môžete pozrieť v archíve RTVS.