Oblasť správy: zjednodušenie štruktúry: synoda - 3 dištrikty - zbory

 1. Decentralizácia správy cirkvi – správa bližšie zborom
   
  Reštrukturalizácie –
  • transformácia zo 4 úrovní správy na 3: ZD-SD-VD
  • odbúranie mnohých grémií a administratívy ktoré zaťažujú život cirkvi
    
 2. Diskusné fóra cirkvi k „horúcim“ témam – mládež-rodina-misia-dobročinnosť-vzťahy-politika-kultúra-médiá-dávanie
   
  • cieľom je vytvoriť tvorivý priestor pre hľadanie a diskusiu
  • dynamika života nás núti riešiť mnohé nové výzvy v službe svetu
    
 3. Demokratizácia Synody
   
  • znova zaviesť diskusné skupiny počas Synody
  • prácou v synodálnych výboroch znova zamerať na diskusie k dôležitým témam cirkvi
  • témy Synody zamerať k strategickým témam cirkvi