Pokoj a láska s vierou od Boha Otca a Pána Ježiša Krista. Milosť so všetkými, ktorí nehynúcou láskou milujú nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Efezským 6:23-24

NAJVÄČŠÍ DAR ROKA 2018
 
Ukončený volebný proces na všetkých úrovniach ECAV, právoplatnosť volieb nových predstaviteľov dištriktov a generálnej cirkvi možno považovať za azda najväčší dar roka 2018 pre ECAV na Slovensku a jej členov. Tento dar môžeme zároveň prijať symbolicky v závere adventu, iba pár dní pred Štedrým dňom. Dnes môžeme konštatovať, že právoplatne zvolenými novými členmi Predsedníctva ECAV na Slovensku sú: brat Mgr. Ivan Eľko ako generálny biskup a brat Ing. Ján Brozman ako generálny dozorca. Teší nás rovnako aj to, že svojej funkcie sa už skoršie ujali rovnako aj brat Mgr. Ján Hroboň ako biskup Západného dištriktu a brat Ing. Ľubomír Pankúch ako dozorca Východného dištriktu. Nech im Hospodin mocne žehná v ich službe, dáva múdrosť pri rozhodnutiach, obdarúva schopnosťou spolupráce a otvorených sŕdc v prospech celej cirkvi.
Vďaka patrí bratovi biskupovi Mgr. Slavomírovi Sabolovi, ktorý vykonával zastupovanie generálneho biskupa v prechodnom období. Poďakovanie patrí všetkým členom cirkvi a cirkevným zborom, ktorí sa svojimi modlitbami prihovárali u Hospodina o milosť a svojimi rozhodnými postojmi zápasili o transparentné ukončenie volebného procesu, naštartovanie obnovy našej cirkvi. Ďakujeme za podporu - morálnu, finančnú či modlitebnú všetkým čitateľom Reformačných listov.

Najväčším darom v dejinách ľudstva je však narodenie a príchod Pána Ježiša Krista na svet. V ňom máme nádej na obnovu našich životov a obnovu našej cirkvi. Ďakujeme Pánu Bohu za rok 2018, za ukončenie volebného procesu a jeho výsledky. Prosme o múdrosť pre rok 2019 a naštartovanie novej etapy v živote našej cirkvi, ktorej znakom bude postupná obnova vzťahov, dôvery a spolupráce. Nech Hospodin vedie naše kroky.

 

OBSAH ČÍSLA:
 • NAJVÄČŠÍ DAR ROKA 2018
 • KTOSI JE ZA DVERAMI
 • REFORMÁCIA – NENOSTE OSLA NA PLECIACH
 • OKIENKO MOS
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • KRISTUS V STREDE VIANOC – ROZHOVOR
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • CIRKEVNÉ SÚDNICTVO ECAV
 • VIANOČNÝ ČAS
 • KONIEC ROKA

Stiahnite si:

 Do vašej pozornosti:

 • Pozývame vás tiež k modlitbám za našu cirkev. Svoje odhodlanie k modlitbám môžete prejaviť aj prihlásením sa za člena Modlitebného spoločenstva (MoS). Viac informácií, ale aj info list, či audionahrávky z konferencií nájdete na webovej stránke http://modlitby.sk.

 

 Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #ReformacneListy #ECAV #HelpECAV