Milé sestry, milí bratia, milí priatelia,
sme vďační Pánu Bohu za to, že sme čas prázdnin a dovoleniek mohli prežiť v Božej ochrane a spolu so svojimi blízkymi načerpať nové sily. Už čoskoro pre naše deti nastane čas školských povinností a rodičom pribudnú pracovné úlohy. Naše staršie deti sa zasa pripravujú na inú zmenu v ich živote, a to na vstup do akademického prostredia. Naši učitelia, vychovávatelia, katechéti sa budú snažiť prinášať deťom a študentom poznatky, aby mohli rásť vedomostne a osobnostne a s Bohom. Modlime sa teda za naše deti a ich učiteľov, aby cesta za poznaním bola požehnaná a požehnaním.

Po čase oddychu sa aj v našich cirkevných zboroch oživia pravidelné aktivity, biblické hodiny, nácviky spevokolov, modlitebné stretnutia. A aj naše kostoly sa opäť viac zaplnia a našim duchovným pribudnú ďalšie povinnosti. Modlime sa teda za bohoslužobný život našich cirkevných zborov, aby bol na česť a slávu Trojjediného Boha, a aby bol láskavým a lákavým prostredím pre našich veriacich.

V našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku pokračujú voľby najvyšších predstaviteľov. Tri septembrové nedele (9., 16. a 23. 9.) sa budú niesť v znamení volebných konventov, z ktorých vzíde nový generálny biskup našej cirkvi. Modlime sa za to, aby sme sa rozhodovali múdro, rozvážne a vybrali si kandidáta, ktorý prinesie pre našu cirkev novú nádej a dokáže uniesť a riešiť problémy, ktoré sa za ostatné roky v cirkvi nahromadili.

Uvedomujeme si, že zmena v našej cirkvi musí prameniť predovšetkým z úprimnosti našich sŕdc, a že našu túžbu po zmene, musí požehnať Pán Boh. Inak je všetko márne. Preto vás chceme pozvať k modlitbám, k vyznaniu hriechov, k vyznaniu osobných zlyhaní, ale aj zlyhaní našej cirkvi. Vieme, že naše duše a srdcia sú zaťažené konaním, z ktorého potrebujeme činiť pokánie.

Chceme vás teda pozvať ku Dňu pokánia, ktorý môže byť vašim súkromným Dňom pokánia, alebo Dňom pokánia vo vašom zbore, spoločenstve, rodine. Dátum 2. september môže byť inšpiráciou aj pre iné dni, kedy by ste sa chceli skloniť pred Bohom a vyznať svoje hriechy a prosiť o odpustenie. Ako jednotlivec, ako člen cirkvi, ako občan tejto krajiny. Pozývame vás teda ku Dňu pokánia, kedy budeme prosiť spoločne o odpustenie hriechov, budeme prosiť o milosť a požehnanie pre našu Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku. Nech naše srdcia teda očistí Pán a požehná naše životy. Amen.

OBSAH ČÍSLA:
 • DEŇ POKÁNIA – 2. SEPTEMBER
 • MÔJ AUGUST
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • MODRANSKÁ STOPA SAMUELA ZOCHA
 • AUGUST 1968 A MY
 • REAKCIA NA LIST EMERITNÝCH BISKUPOV V EPST

Stiahnite si:

 

Do vašej pozornosti:

 • Novým dištriktuálnym biskupom ZD sa právoplatne stal Mgr. Ján Hroboň. V apelačnej dobe 15 dní nebola podaná žaloba na cirkevný súd, teda výsledky voľby nadobudli právoplatnosť. Gratulujeme a prajeme Božiu múdrosť a požehnanie!
 • Výsledky volieb generálneho biskupa: I. Eľko: 36,46%; S. Horňanová: 12,31%; K. Hudáková: 18,78%; M. Kaňuch: 27,71%.
  Do druhého kola postupujú bratia Ivan Eľko a Marián Kaňuch. Druhé kolo volieb generálneho biskupa sa uskutoční v dňoch 9. 9. 2018, 16. 9. 2018 alebo 23. 9. 2018.
  Výsledky volieb generálneho dozorcu: J. Brozman: 61,57%.
 • Pozývame vás tiež k modlitbám za našu cirkev. Svoje odhodlanie k modlitbám môžete prejaviť aj prihlásením sa za člena Modlitebného spoločenstva (MoS). Viac informácií, ale aj info list, či audionahrávky z konferencií nájdete na webovej stránke http://modlitby.sk.

 

 Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #ReformacneListy #ECAV #HelpECAV #VolbyECAV