Iste ste čítali môj predchádzajúci príspevok s rovnakým titulom. Ak nie, tak odporúčam. Aby sa veci postupne vyjasňovali. Kedysi v minulosti, nie tak dávnej, tu pôsobili „skryté mocnosti“, a myslím, že dodnes pôsobia. Predstavte si, že je jeden človek, ktorý veľmi málo hovorí priamo. Prehovorí, len keď musí, aj to cez orgány. Orgány, ktoré konajú, schvaľujú rôzne dokumenty, ktoré ovplyvňujú chod cirkvi a ten človek neprotestuje, nezaujíma stanovisko, nevyjadruje sa. Buď nemá vlastný názor, alebo to tíško ovplyvňuje v zákulisí.

A to je to, čo mám na mysli. Ako živý príklad uvediem vydanie Evanjelického spevníka. Jedného pekného dňa sa dozviete, že ECAV má nový Evanjelický spevník. Od kedy? Ako je to možné, že v novom spevníku je napísané, že ho schválil bohoslužobný výbor, keď tento výbor v roku 2015 vôbec nezasadal? V správe na synode 2016 to nie je zachytené. Spevník má riadne aj svoj úvod. V tom „starom“ patrí úvod bohoslužobnému výboru, v novom inému. No sú v ňom také úpravy, že keď si otvoríte „starý“ spevník a budete spievať pri niekom, kto má ten nový, tak nebudete v mnohých prípadoch spievať to isté. Spevník je bohoslužobná kniha. ECAV o bohoslužobných knihách rozhoduje prostredníctvom svojich orgánov. No na synode 2016 sa žiadny orgán ECAV k spevníku neprihlásil. Čo je nie len podozrivé – o čo a komu išlo – ale aj zaujímavé, na základe čoho bol nový spevník vydaný Tranosciom a. s. Kto dal objednávku na vydanie? Kto objednávku prijal a aj pracoval na vydaní spevníka v Tranosciu a. s.? Veď vydať spevník nie je jednoduchá vec! Má dosah na celú cirkev!

Teraz sa pozrime na výnos Osobitného senátu OS-GS-9/2014. OS GS zloženom z predsedu JUDr. Jána Martáka, sudcov doc. ThDr. Sidonie Horňanovej, PhD., JUDr. Anny Drobnej, JUDr. Dagmar Valovičovej a Ing. Miroslava Prístavku. Bola im doručená otázka, ktorú položilo predsedníctvo ZD: „či pri príprave volieb zborového farára na uprázdnené miesto zborového farára, ak zborové presbyterstvo rozhodlo 3/5 väčšinou prítomných na zasadnutí o obsadení miesta pozvaním jedného kandidáta, sa na zasadnutí presbyterstva, ktoré pripravuje voľby, hlasuje aj o konkrétnom kandidátovi, a ak áno, akou väčšinou má byť tento kandidát na zasadnutí tohto presbyterstva schválený:
Odpoveď: „Ak zborové presbyterstvo rozhodnutím 3/5 väčšiny prítomných presbyterov navrhne spôsob volieb pozvaním jedného kandidáta, zborové presbyterstvo následne rozhodne, koho konkrétne (menovite) pozve, po predchádzajúcom preskúmaní, či tento kandidát spĺňa zákonné predpoklady ustanovené pre túto funkciu, a to nadpolovičnou väčšinou prítomných presbyterov - § 7 ods. 2 CZ č. 15/1994 v z.n.p.“

Čo hovorí CZ 11/1994 v časti Príprava volieb v § 11 Voľby pripravuje zborové presbyterstvo, ktoré navrhne riešiť obsadenie miesta zborového farára: a) pozvaním jedného kandidáta; b) voľbou z viacerých kandidátov a v § 12 na návrh obsadenia funkcie zborového farára pozvaním je potrebné rozhodnutie trojpätinovej väčšiny prítomných presbyterov.

Z § 12 CZ 11/1994 vyplýva, že sa hlasuje o návrhu na obsadenie funkcie zborového farára pozvaním. Teda presbyterstvo hlasuje o spôsobe obsadenia funkcie zborového farára. Na to, aby takýto návrh bol prijatý, je potrebná 3/5 väčšina hlasov prítomných presbyterov. To je všetko, o čom sa hlasuje na tzv. kandidačnom presbyterstve. CZ 11/1994 je zákon o voľbách a ten ďalej nehovorí, že sa hlasuje o kandidátoch, či kandidátovi.

OS GS sa odvoláva pri vysvetlení na § 7 ods. 2 CZ č. 15/1994 v z.n.p. čo je rokovací poriadok (!). Ten ale upravuje rokovanie a teda spôsob prijímania uznesení. Ak by CZ 11/1994 o voľbách ukladal hlasovanie, či prijatie uznesenia, tak rokovací poriadok povie, akým spôsobom. Ak zákon o voľbách neukladá hlasovať v prípade posúdenia splnenia podmienok kandidáta, ani o kandidátovi ako takom, tak sa hlasovať nemá.

Čo hovorí zákon o podmienkach pre kandidovanie? Podmienky kandidovania sú upravené v § 14 Za zborového farára možno kandidovať absolventa Evanjelickej bohosloveckej fakulty, ktorý je zdravotne spôsobilý pre výkon funkcie, úspešne absolvoval farársku skúšku a dostal súhlas od dištriktuálneho predsedníctva.“ Ďalej sú tam ešte odrážky, koho nemožno kandidovať. Je jasné koho možno kandidovať a koho nemožno kandidovať. Predsa hlasovanie nemôže zmeniť zákon! Každý pozvaný kandidát má právo byť volený konventom. Nemôže predsa nižší orgán, presbyterstvo cirkevného zboru, uprieť právo členom konventu voliť a tiež kandidátovi byť volený. Toto právo im dáva Ústava ECAV. A ani Osobitný senát nemá právo vydať takéto rozhodnutie, ktoré nie je v súlade s Ústavou ECAV.

Kto mal a má záujem na tom, aby takýto výrok bol na papieri? A čo ho k tomu viedlo?

Takéto veci sa dejú. Je to veľmi zvláštne.  

Ján Brozman
Dozorca VD ECAV