Písať správy zo zasadnutia grémia nie je také jednoduché. Niekto by mohol povedať, že však stačí len opísať dianie. No taký opis ani zďaleka nemôže priblížiť atmosféru a kontext, v ktorom vznikali výsledné rozhodnutia. Preto doplním správu, ktorá tohoročnú synodu veľmi stroho a v inom duchu opisuje webovej stránke ECAV.

 

 O tom čo je synoda, aké sú jej kompetencie a povinnosti, hovorí Ústava ECAV. Podľa článku 29 odstavca 1 Ústavy ECAV je synoda najvyšším orgánom Evanjelickej cirkvi. Tento najvyšší orgán zasadal 10.-11.6.2016 v Prešove. Hneď na úvod zasadnutia, po zriadení synody, boli na doplnenie rokovacieho programu navrhnuté a schválené body:

1. záležitosť, ktorá sa rozoberala aj v svetských médiách a týkala sa predsedu synody Mgr. Ivana Muchu
2. odvolanie brata dozorcu ZD Paedr. Vladimíra Daniša generálnym súdom
3. reštrukturalizácia cirkvi, keďže správa príslušnej komisie nebola na synodu predložená

             Som hlboko presvedčený, že k demokracii patrí diskusia. Zvlášť, ak zasadá najvyššie grémium cirkvi. Kde inde, ak nie na zasadnutiach cirkevných grémií na všetkých úrovniach. Vyhli by sme sa potom medializácii problémov. Ak sa problémy vydiskutujú doma, tak sa príjmu závery a tie sa plnia. Vždy je to o práci s ľuďmi. Veď ide práve o ľudí, o koho iného ide? Nikto sa nemôže správať povýšenecky, ani egoisticky, ale naopak, pomáhať, aby svetlo Kristovej lásky bolo jasne vidieť.

            No a tu nastupuje ospravedlnenie zo synody bratom Ivanom Muchom. Na stránke ECAV bolo stroho opísané štýlom: Brat Ivan Mucha ako predseda Synody sa z rokovania ospravedlnil a synoda ho odvolala.“ Vyzerá to, akoby šlo o bezdôvodné odvolanie, alebo azda, že dôvodom odvolania bolo jeho ospravedlnenie. Ako to vyznieva, to nechám na vás. Ale brat predseda synody bol odvolaný, ako to bolo v diskusii jasne zdôraznené, kvôli problémom, o ktorých bolo predsedníctvo ECAV informované listami už v októbri 2015, a riešeniu týchto problémov sa teda mal niekto venovať. Tie isté listy boli dňa 1.4.2016 znova odovzdané na generálnom presbyterstve predsedníctvu ECAV, ktoré je kompetentné, aby sa zaoberalo a riešilo problém predsedu synody. Došlo to tak ďaleko, že sme sa o probléme dočítali v svetskom časopise. Na synode už boli predložené overené zápisnice z okresného súdu, kde sa brat Ivan Mucha priznal k veciam, ktoré boli opisované v listoch z októbra 2015. Toto bol dôvod, pre ktorý synoda odvolala predsedu Ivana Muchu.

             Odvolanie brata dozorcu ZD Vladimíra Daniša generálnym súdom z funkcie nemá historickú obdobu. Brat Daniš bol odvolaný protiprávne. Konštatoval to aj právny zástupca ZD, ktorý presne citoval, ktoré paragrafy boli porušené. Pri rokovaní bolo poukázané aj na problém s doručením Rozhodnutia. Dôvodom bolo to, že brat Daniš bol poslaný preč z GP, ktoré zasadalo 13.5.2016 a tiež, nebol účastný ani ako riadny člen synody, hoci platnosť rozhodnutia nebola jasná. Rozhodnutie súdu je právoplatné po doručení podľa platných Cirkevno-právnych predpisov (CPP). Bol daný návrh na uznesenie že Vladimír Daniš je právoplatným členom synody a dozorcom ZD,  ale to synoda neprijala. No protiprávnosť rozhodnutia sa tým nemení. To, za čo bol brat Daniš odvolaný z postu dozorcu ZD ECAV, bolo aj predmetom trestného oznámenia, ktoré podala nová konateľka spoločnosti Reformata s.r.o. (ktorej Valným zhromaždením je predsedníctvo  ECAV) JUDr. Dagmar Valovičová. „Za porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 Trestného zákona (TZ), zo sprenevery podľa § 213 TZ a za skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 TZ.“ Toto  trestné oznámenie bolo zamietnuté, ako vyšetrovateľom, tak po odvolaní aj prokurátorom. To znamená, že neboli nájdené problémy v Reformate s.r.o., z ktorej bol prepustený zákerným spôsobom, keď mu novovymenovaná konateľka Dagmar Valovičová nepodpísala dovolenku, ale on si napriek tomu dovolil ísť na zasadnutie presbyterstva ZD, ktorému vtedy ako dozorca ZD predsedal.

             Synoda tiež neprijala odvolanie predsedníctva cirkvi voči uzneseniu GP, kde bolo uložené členom GP a Reformaty s.r.o. nepísať o Reformate s.r.o., Danišovi a Brozmanovi v médiach, čo ale už opísal brat Gavora v EPST č. 47 zo dňa 25.11.2015 na strane 10. Boli prerokované dôvody tohto návrhu GP a aj kontext, prečo bolo také uznesenie prijaté. Synoda toto uznesenie GP potvrdila.

             Ďalšie dôležité uznesenie, ktoré bolo na synode prijaté súvisí práve s informovaním verejnosti: „Synoda na základe uznesenia konventu DNS vyjadruje vážne znepokojenie nad faktom, že v hlavnom evanjelickom periodiku– EPST, sú dlhodobo uverejňované články, ktoré pomenovávajú dianie v cirkvi, avšak porušujú pri tom princíp prezumpcie neviny a pracujú s jednostranne interpretovanými informáciami. Synoda považuje takéto počínanie za nebiblické, nedemokratické a neslušné. EPST má slúžiť na duchovné povzbudenie veriacim. Synoda vyzýva kompetentné orgány Tranoscia, aby zastavili takéto počínanie, ktoré vytvára napätie v cirkvi a zároveň škodí i samotným novinám.“

             Dôležité bolo aj prijatie uznesenia - výzvy pre predsedníctvo ECAV, aby stiahlo žalobu na sestru Kysackú, ktorá bola podaná na okresnom súde v Prešove. Bolo prijaté 36 hlasmi proti boli 5. No sestra generálna právna zástupkyňa Anna Drobná na pojednávaní dňa 13.6.2016 trvala na žalobe „Na ochranu povesti právnickej osoby podľa § 19b ods. 3 OZ“. Okresný súd ju zamietol. Sudkyňa mimo iné povedala, že táto situácia sa dala vysvetliť po linke cirkevnej demokracie, ktorou je Evanjelická cirkev známa. Osobne som písal email predsedníctvu ECAV ešte 17.10.2015 so žiadosťou o stiahnutie žaloby – nestiahli. Nestiahli ju ani po tom, čo ich k tomu vyzvala synoda – najvyšší orgán ECAV!

             Predsedníctvo ECAV predložilo návrh o predaji majetku -  pozemkov v katastrálnom území Karlova Ves p.č. 3367 a 3368 zapísaných na LV 2114 o celkovej výmere 480 m2  -  synoda tento návrh predaja majetku cirkvi neschválila.

 Pokúsil som sa stručne, ale vecne priblížiť rokovanie synody a atmosféru, v ktorej sa jednotlivé rozhodnutia rodili. Keďže sa synoda predĺžila o niekoľko hodín, tak si iste uvedomujete, že to nebolo jednoduché rokovanie. Ani to tak nemá byť, veď je to najvyšší orgán našej cirkvi.

Ján Brozman - dozorca VD ECAV