Dôstojné predsedníctvo Západného dištriktu ECAV na Slovensku,
z Biskupského úradu ZD ECAV na Slovenku mi bol doručený návrh na uloženie disciplinárneho opatrenia generálneho žalobcu ECAV JUDr. Jána Martáka, XXXXXXXX č. XXX smerujúci proti ThMgr. Jaroslavovi Mlynárovi, XXXXXXXXXXXXXXXXXX ako členovi CZ ECAV na Slovensku Bratislava a členovi dištriktuálneho presbyterstva ZD ECAV na Slovensku , Bratislava.

K návrhu generálneho žalobu na uloženie disciplinárneho opatrenia uvádzam nasledovné skutočnosti opierajúc sa o príslušné právne predpisy.

Podľa § 5 cirkevného zákona č. 2/2004 o disciplinárnom konaní v znení neskorších predpisov a tiež § 4 cirkevného zákona č. 3/2004 o disciplinárnych previneniach v znení neskorších predpisov uplatňovanie týchto cirkevných zákonov musí byť v súlade s Písmom svätým, vysvetľovaným v duchu Symbolických kníh ECAV a s dobrými mravmi.

Tieto ustanovenia sa dostali do cirkevných zákonov s jednoznačným zámerom (keďže som bola pri ich tvorbe, viem to celkom presne) - aby sa nikdy nestalo, že tieto cirkevné zákony a ich ustanovenia sa budú klásť nad Písmo a aby bolo celkom jasne deklarovaný duch zákona - na rozdiel od svetských zákonov, pri ktorých to nie je vždy jednoznačné.

Predmetný návrh na uloženie disciplinárneho opatrenia je v rozpore s § 10 ods. 2 cirkevného zákona č. 2/2004 o disciplinárnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „CZ 2/2004 "), podľa ktorého cirkevný žalobca môže podať návrh na začatie disciplinárneho konania a nie hneď návrh na uloženie trestu. Týmto návrhom generálny žalobca zároveň porušil § 3 CZ 2/2004 podľa ktorého, cit: „Každý, proti komu sa vedie disciplinárne konanie, považuje sa za nevinného, kým disciplinárny orgán nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu." Zároveň týmto návrhom generálny žalobca hrubým spôsobom porušil svoje kompetencie, keď ešte pred tým, ako sa začalo a uskutočnilo disciplinárne konanie prejudikuje jeho výsledok. Takýto postup nie je ani v súlade s vyššie uvedeným § 5 CZ 2/2004.

Vychádzajúc z toho, ako na základe jednostranných faktov je formulovaný návrh generálneho žalobcu, je možné vyvodiť záver, že návrh generálneho žalobcu nie je zameraný na riešenie vzniknutej situácie, na to aby bola preukázaná vina a aby bol uložený spravodlivý trest, ale je zameraný len proti osobe Mgr. Jaroslava Mlynára. Nasvedčuje tomu aj návrh na disciplinárne opatrenie „odvolanie zo všetkých funkcií, ktoré vykonáva v ECAV na Slovensku". Takýto trest cirkevný zákon č. 3/2004 o disciplinárnych previneniach v znení neskorších predpisov nepozná (hoci takýto trest, tiež v rozpore s predmetným cirkevným zákonom, už bol v rámci ECAV na Slovensku uložený), disciplinárnym opatrením môže podľa § 6 ods. 1písm. e) tohto zákona byť, cit.: „odvolanie z funkcie" - teda z jednej konkrétnej funkcie, pri vykonávaní ktorej sa obvinený dopustil preukázaného disciplinárneho previnenia.

Otázkou tiež je, ako generálny žalobca získal písomnosti, ktoré použil pri formulovaní svojho návrhu. Generálny žalobca podľa § 20 ods. 1 cirkevného zákona č. 5/1999 o cirkevných súdoch, cirkevných sudcoch a cirkevných žalobcoch v znení neskorších predpisov pôsobí pri generálnom súde. Súdom nie sú podľa cirkevno-právnych predpisov zasielané výsledky kontrol orgánov cirkvi. Je preto  nespochybniteľným  faktom, že generálny  žalobca pre spracovanie návrhu musel dostať podnet. Potom, aj pre podanie návrhu na disciplinárny orgán, mal analogicky použiť § 20 ods. 2 cirkevného zákona č. 1/2004 o konaní na cirkevných súdoch, cit.: „Podnet na podanie návrhu môže podať cirkevnému žalobcovi skupina najmenej 10 členov príslušnej COJ. Cirkevný žalobca prejedná podnet s osobou voči ktorej smeruje a rozhodne, či podá návrh alebo nie." Generálny žalobca nepostupoval v súlade s týmto ustanovením. V celom návrhu sú použité iba jednostranné fakty, resp. sú doslova opísané a chýba akékoľvek vyjadrenie obvineného.

Ďalej generálny žalobca poukazuje na ustanovenia Obchodného zákonníka, ktoré ale neplatia v prostredí cirkvi, ale výlučne len vo svetskej oblasti - v obchodno-právnych vzťahoch, čo aj žalobca uvádza v návrhu. Nedá sa ale súhlasiť s tým, že porušením týchto predpisov prišlo aj k porušeniu v návrhu uvedených cirkevných predpisov, pretože podľa § 17 cirkevného nariadenia č. 2/1996 o pokladničnej a účtovnej službe v cirkevných organizačných jednotkách ECAV na Slovensku sa tieto predpisy uplatňujú len pre „súčasti Evanjelickej cirkvi", ktoré sú „samostatnými právnymi osobami". Reformata s.r.o. nie je súčasťou ECAV, nie je „samostatnou cirkevnou právnou osobou" založenou podľa cirkevného práva, ale je samostatnou právnickou osobou, ktorej založenie a fungovanie sa riadi svetskými právnymi predpismi, hoci ju založila ECAV na Slovensku so 100 % majetkovou účasťou. Dá sa predpokladať, že tvorca cirkevného nariadenia práve použitím iného pojmu (právna osoba) ako používa Obchodný zákonník (právnická osoba) sledoval zámer odlíšiť súčasti ECAV cirkvi od tých, ktoré fungujú v civilnom prostredí. Generálny žalobca tento rozdiel medzi právnou osobou ako súčasťou cirkvi riadiacou sa nielen cirkevným právom ale aj svetským právom (tak ako je to upravené v cirkevnom nariadení č. 2/ 1996) a samostatnou právnickou osobou, ktorá sa riadi výlučne svetským právom opomenul, resp. účelovo spojil tieto dva rozličné subjekty, aby tak účelovo odôvodnil svoj návrh.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti nie je možné, aby dištriktuálne predsedníctvo ZO ECAV na Slovensku viedlo disciplinárne konanie voči Mgr. Jaroslavovi Mlynárovi a tiež návrh generálneho žalobcu nie je možné považovať ani za podnet pre disciplinárny orgán na začatie disciplinárneho orgánu z vlastného popudu podľa § 1O CZ 2/1994. Dištriktuálne predsedníctvo by sa tým dostalo do rozporu, v ktorom je na základe podaného návrhu v súčasnosti generálny žalobca, čo z pozície dištriktuálnej právnej zástupkyne nemôžem odporučiť. Začatím a vedením takéhoto  konania  by totiž  predsedníctvo  ZO  ECAV na Slovensku porušilo vyššie uvedený § 5 CZ 2/2004, čo znamená používanie CZ 2/2004 v rozpore s Písmom svätým vykladaným v duchu Symbolických kníh, a to najmä v rozpore s výkladom ako ho uvádza Augsburská konfesia v článku XXVIII. O biskupskej moci.

Zároveň na záver považujem za dôležité uviesť, že toto vyjadrenie k predmetnému návrhu generálneho žalobcu podávam s vedomím plnej zodpovednosti, ktorá pre mňa vyplýva zo sľubu, ktorý som skladala pred Pánom. Robím tak aj preto, lebo milujem túto cirkev a záleží mi na dôstojnosti úradu dištriktuálneho biskupa a rovnako dôstojnosti úradu dištriktuálneho dozorcu a toto podanie generálneho žalobcu v rozpore s učením našej cirkvi mieša a zamieňa svetskú správu a správu cirkevnú. Robím tak preto, že cítim, že je potrebné práve v tejto „kauze" zaujať aj osobný postoj, nielen ako dištriktuálna právna zástupkyňa, ale predovšetkým ako členka ECAV na Slovensku.

S bratsko-sesterským pozdravom,


JUDr. Jana Tomašovičová v. r.

dištriktuálna právna zástupkyňa ZD ECAV na Slovensku