Protestujeme proti disciplinárnemu konaniu podanému proti br. farárovi Jaroslavovi Mlynárovi, ktoré má viesť predsedníctvo ZO ECAV.
Protestujeme proti podaniu na GS bratom generálnym žalobcom proti br. dozorcovi Západného dištriktu ECAV Vladimírovi Danišovi. A to z týchto dôvodov:

1: Ak §5 cirkevného zákona č. 2/2004 o disciplinárnom konaní a tiež §4 cirkevného zákona č. 3/2004 o disciplinárnych previneniach hovoria o tom, že uplatňovanie týchto zákonov má byť v súlade s Písmom svätým, vysvetľované v duchu Symbolických kníh ECAV a s dobrými mravmi, tak v tomto prípade to takto nie je. Proti tomuto účelovému zneužívaniu moci protestujeme.

2: Generálny žalobca zneužíva svetské právo - Obchodný zákonník (OZ) - a nesprávne poukazuje na porušenie cirkevných predpisov ak bol porušený OZ. Cirkevné predpisy platia pre COJ. Reformata s.r.o. nie je COJ. Protestujeme proti tomuto účelovému spojeniu.

3: Generálny žalobca nepostupuje v súlade s CPP, lebo §20 ods. 2 cirkevného zákona č. 1/2004 hovorí, ako má cirkevný žalobca postupovať. Protestujeme proti tomuto účelovému zneužitiu cirkevnoprávnych predpisov (CPP).

4: Podanie cirkevného žalobcu svedčí o tom,  ako účelovo je vedené toto konanie, keď bez zákonnej právomoci navrhuje opatrenie "odvolanie zo všetkých funkcií v ECAV". Takéto disciplinárne opatrenie naše CPP nepoznajú. Protestujeme proti tomuto účelovému podvodu na cirkevnom práve.

5: Generálny žalobca hrubo porušil svoje kompetencie, keď podal „návrh na udelenie trestu" a nie návrh na začatie disciplinárneho konania. „ Každý, proti komu je vedené disciplinárne konanie, považuje sa za nevinného, až kým disciplinárny orgán nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu." Preto protestujeme proti takémuto účelovému zneužitiu právomocí generálnym žalobcom a proti takto účelovo vedenému procesu.

Protestujeme proti podaniu žaloby na Okresnom súde v Prešove na sestru Máriu Kysackú „Na ochranu dobrej povesti právnickej osoby podľa § 19b ods. 3 Občianskeho zákonníka". Žaloba bola podaná v mene ECAV na Slovensku. ECAV nie je len predsedníctvo, ale všetci jej členovia. Žiadame predsedníctvo ECAV, aby stiahlo podanú žalobu.


V mene členov Evanjelickej jednoty o.z.,

Ing. Ján Brozman
predseda O.Z.