Informácie o domnelej vzniknutej škode pre dnes už zrušený Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava v dôsledku zámeny bytov a pri použití investičného zlata z tohto procesu na ulici Mateja Bela 2 v Bratislave NIE SÚ PRAVDIVÉ.


ZÁMENA BYTOV
Zámena bytov prebehla v súlade s cirkevno-právnymi predpismi, ktoré boli platné v čase zámeny bytov. Predsedníctvo cirkevného zboru bolo kompetentné o uvedenej veci rozhodnúť. Pri zámene sa vychádzalo zo znalecky určených cien jednotlivých zamieňaných bytov (spracovaných bolo pre tento účel minimálne 9 ks znaleckých posudkov).

O zámene bytov mali informácie zborové orgány a realizovala sa v súlade s rozhodnutiami a uzneseniami zborových konventov. Zámenou bytov nevznikla cirkevnému zboru Bratislava žiadna škoda. Pri zachovaní pôvodného stavu by cirkevný zbor musel jednorázovo vyčleniť na rekonštrukciu spoločných častí tohto bytového domu 300 000 € a ďalších 300 000 € na rekonštrukciu jednotlivých bytov, spolu zhruba 600 000 €. Takúto finančnú sumu nemal cirkevný zbor, a ani nemohol mať, k dispozícii. Kvôli právnej istote bol v máji 2012 spracovaný špecializovaný audit celého procesu zámeny bytov, ktorý potvrdil, že cirkevný zbor nebol nijako ukrátený pri tejto zámene bytov.

Zámenou bytov vznikli predpoklady pre vznik troch plnohodnotných, nových a samostatných cirkevných zborov Bratislava Dúbravka, Bratislava Legionárska a Bratislava Staré Mesto. Dva z troch právne nástupnických cirkevných zborov, ktorých sa zámena najviac dotýkala potvrdili, kvôli právnej istote a najmä pochybnostiam vnášaným do tejto zámeny bytov zo strany vedenia cirkvi, jednoznačnosť, správnosť a súhlas so zámenou uvedených bytov, čím považujú uvedené procesy za riadne uzatvorené.

Informáciu o zámenách bytov mali k dispozícii už na začiatku roka 2011 účastníci zborového konventu, ktorí odsúhlasili spolu s aktualizáciou zborového štatútu aj prvú vlnu delimitácie majetku (ktorá zahŕňala aj byty v Dúbravke) CZ Bratislava na svoje tri novozriadené dcérocirkvi s právnou subjektivitou. Tento konvent sa konal dňa 6. marca 2011 v Dúbravke.

V máji 2012 bol spracovaný nezávislým audítor špecializovaný audit, ktorý potvrdil, že uvedená zámena bytov bola hospodárna a v súlade s civilnými a cirkevno-právnymi predpismi. Dňa 9. apríla 2014 bol spracovaný na podnet seniora Bratislavského seniorátu ďalší špecializovaný audit, ktorý opätovne preveril a potvrdil hospodárnosť celej zámeny bytov vrátane použitia investičného zlata a súlad s civilnými a cirkevno-právnymi predpismi.

KOTOLNE

OBE NOVÉ KOTOLNE, tak v budove Evanjelickej základnej školy na Palisádach 57 ako aj v zborovom dome Legionárska 2, 4 a 6 v Bratislave BOLI ZREALIZOVANÉ.
K zrekonštruovanej plynovej kotolni na Palisádach 57 v Bratislave sú riadne vydané preberacie protokoly, revízne správy a faktúry za realizované rekonštrukciu kotolne. Náklady bol zhruba 27 600 €. Prostriedky, ktoré boli na túto rekonštrukciu plynovej kotolne vyčlenené zo zámeny bytu číslo 9 na ulici Mateja Bela 2 v Bratislave boli dostatočné.

K novej plynovej kotolni v zborovom dome na Legionárskej č. 2, 4 a 6 bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie a sú riadne podpísané preberacie protokoly, vydané revízne správy a faktúry za vybudovanie tejto plynovej kotolne spolu vo výške 110 000 € bez DPH. Prostriedky, ktoré boli na túto novú plynovú kotolňu vyčlenené zo zámeny bytu číslo 9 na ulici Mateja Bela 2 v Bratislave vo výške zhruba 46 900 € pomohli čiastočne financovať túto novú plynovú kotolňu. Ďalšie prostriedky si musel na dofinancovanie celého tohto projektu zabezpečiť cirkevný zbor Bratislava Legionárska.

INVESTIČNÉ ZLATO
Finančné zostatky z jednotlivých zámen mali byť použité na nadobudnutie ešte jedného bytu pre dcérocirkev Dúbravka. Dňa 18. apríla 2012 sa zmluvné strany dohodli, že uvedenú hodnotu majetku zloží spoločnosť „Svet Čokolády – distribúcia, s.r.o.“ s IČO: 45493006 v prospech cirkevného zboru Bratislava vo forme investičného zlata uloženého v banke. Celkovo tak bol vo forme investičného zlata zložený majetok vo výške 104 610 € a za mierne vyššiu cenu aj investičné zlato na jeseň roku 2012 cirkevný zbor Bratislava premenil na finančné zdroje vo výške 107 053,07 € (zhodnotenie v prospech cirkevného zboru Bratislava bolo teda: + 2 443,07 €), ktoré boli vzápätí použité na investičné priority cirkevného zboru Bratislava, najmä dokončenie domova dôchodcov v EDS na Partizánskej 2. Peniaze boli uvoľnené na tento účel postupne z účtu (určeného pre účely PO/DC Dúbravka) cirkevného zboru č. 2921831596/1100 na ktorom bolo zložené investičné zlato v troch častiach: 60 000 € dňa 28. 9. 2012, 22 900 € dňa 12. 11. 2012 a 23 500 € dňa 19. 11 .2012 (spolu všetky tri transfery na hlavný účet CZ – matkocirkev vo výške 106 400 €), ktoré prišli na hlavný všeobecný účet matkocirkvi a následne boli použité, najmä na tieto investičné priority. Zostatok z investičného zlata vo výške 608,43 € bol delimitovaný v prospech účtov cirkevného zboru Bratislava Dúbravka v rámci finálneho preberacieho protokolu účtov k 15. 2. 2013.