K 30. júnu 2014, o 16.00 h, sa na protest proti počínaniu si väčšiny generálneho presbyterstva v disciplinárnom konaní s br. farárom Martinom Šefrankom vzdávam funkcie seniora Bratislavského seniorátu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

Vedú ma k tomu nasledujúce dôvody:1.    Generálne presbyterstvo väčšinou hlasov nerešpektovalo vôľu Cirkevného zboru Bratislava a následne cirkevných zborov Bratislava Legionárska a Bratislava Dúbravka, ktoré v presbyterstve i na zborovom konvente súhlasili s postupom niekdajšieho predsedníctva Cirkevného zboru Bratislava (M. Šefranko a S. Páťal) vo veci zámenných zmlúv.
Mocenské konanie vyšších COJ voči cirkevným zborom je v priamom rozpore s evanjelickou zásadou, že základom cirkvi je cirkevný zbor, z ktorého vychádza všetka moc.
Generálne presbyterstvo svojím rozhodnutím približuje našu cirkev ku hierarchickému usporiadaniu, ktoré je evanjelikom cudzie. Potvrdzuje nenápadný trend našej cirkvi, ktorá smeruje k jednému biskupovi s časovo neobmedzeným mandátom.

2.    Odvolací disciplinárny orgán (generálne presbyterstvo) ignorovalo uznesenia, ktoré v tejto istej veci prijalo predsedníctvo a presbyterstvo Bratislavského seniorátu. Brat farár Šefranko sa dopustil domnelého priestupku v cirkevnom zbore, ako predsedajúci farár. Preto jeho i brata zborového dozorcu mal disciplinárne riešiť seniorát. Tak sa stalo, že bývalý zborový dozorca je za tie isté skutky oslobodený od disciplinárneho konania a zborový farár je exemplárne potrestaný.

3.    Generálne presbyterstvo nevzalo do úvahy a spochybnilo Hospodársky výbor Bratislavského seniorátu. SHV urobil dôkladnú kontrolu finančných pohybov a právneho základu dotknutých zámenných zmlúv a zistil, že neboli porušené cirkevnoprávne predpisy, cirkevný zbor nebol poškodený, naopak, zámena priniesla požehnanie zboru v duchovnej činnosti.
Rovnako generálne presbyterstvo spochybnilo audit, ktorý vykonal v tejto veci nezávislý renomovaný audítor.
Spochybnilo tiež znalecké posudky na zamieňané nehnuteľnosti, ktoré ukladá cirkevný zákon o hospodárení cirkevným zborom mať na stanovenie ceny majetku. Priťažilo tak br. farárovi Šefrankovi, akoby on bol za znalecké posudky zodpovedný.
Cirkevný zákon č. 1/1996 o cirkevných organizačných jednotkách a ich vzájomných vzťahoch v § 6, ods. 3 hovorí: Pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych noriem vydávajú COJ rozhodnutia. Rozhodnutia vyšších COJ sú záväzné aj pre nižšie COJ. Vyššie COJ musia však pri svojich rozhodnutiach rešpektovať práva nižších COJ a ich rozhodnutia, ktoré boli vydané v rámci ich kompetencie.

Evanjelická cirkev disciplinárnym rozhodnutím o bratovi farárovi Šefrankovi žiaľ nerešpektovala práva a kompetencie ani cirkevného zboru, ani seniorátu.
Ak je farár zodpovedný za všetko, na základe odmietnutia cirkevným zákonom stanovených znaleckých posudkov, ak generálne presbyterstvo ignoruje mienku audítora, Seniorálneho hospodárskeho výboru, cirkevného zboru i seniorátu, môže odsúdiť ktoréhokoľvek farára, alebo iného nepohodlného pracovníka v cirkvi za čokoľvek.

4.    Par. 4 CZ 2/2004 hovorí: V konaní postupuje disciplinárny orgán tak, aby ochrana práv a náprava porušenia cirkevnej disciplíny bola rýchla a účinná, a aby sa sporné skutočností spoľahlivo zistili. Konanie treba viesť tak, aby sa posilňovala dôvera členov cirkvi, jej predstaviteľov a funkcionárov v správnosť rozhodnutia, ktoré má byť presvedčivé a má viesť k dobrovoľnému plneniu povinností.
Generálne presbyterstvo konalo na základe retroaktivity, čo je výsmechom práva v ECAV.
Nekonalo rýchlo a účinne, nezistilo sporné skutočnosti spoľahlivo, čím sa dôvera členov cirkvi neposilnila, ale oslabila. Preto celú záležitosť so sprísnením trestu na odvolacom súde vidím ako akt pomsty, arogancie moci a zastrašovania tých, ktorí by si snáď v budúcnosti dovolili mať iný názor, ako vedenie cirkvi.

5.Ďalším dôvodom môjho predčasného odchodu z funkcie seniora je bezprecedentné neodôvodnené zasahovanie predsedníctvom ECAV do volieb predsedníctva Bratislavského seniorátu.

Žiadam preto predsedníctvo Západného dištriktu, aby k dňu 30. júna t. r. vymenovalo administrátora Bratislavského seniorátu ECAV a určilo čas odovzdania seniorského úradu.

S bratským pozdravom Boris Mišina, senior