Do veci rozuzlenia prípadu zámenných zmlúv v bývalom Cirkevnom zbore Bratislava som bol vtiahnutý aj ja. Žaloby, ktoré podali pani Anna Drobná a pán Ján Marták na bývalé predsedníctvo dnes už neexistujúceho cirkevného zboru br. dozorcu Ing. Stanislava Páťala a na brata farára Martina Šefranka sú zhodné. Aj keď je nelogické a zrejme nie v súlade s duchom CPP, že boli podané na rôzne disciplinárne orgány: br. Páťal na seniorát a br. Šefranko na generálnu cirkev. Br. Šefranko sa žalovaných skutkov nemal dopustiť ako generálny presbyter, ale ako predsedajúci farár (štatutár) cirkevného zboru.Predsedníctvo Bratislavského seniorátu ECAV disciplinárne konanie voči obvinenému br. Ing. Stanislavovi Páťalovi, bývalému dozorcovi, z a s t a v i l o. V odvolacom konaní aj presbyterstvo Bratislavského seniorátu potvrdilo tento výrok. Viedli nás k tomu nasledujúce dôvody:

1.    Obvinenie bratov Stanislava Páťala a Martina Šefranka z mája 2012 a januára 2013 podľa cirkevného zákona č. 2/1999 o hospodárení COJ platného v roku 2011 bolo nepodložené.
Cirkevný zákon č. 2/1999 o hospodárení cirkevných organizačných jednotiek, platný v čase podpisu zámenných zmlúv, v roku 2011, scudzenie majetku formou zámennej zmluvy vôbec neupravoval. V § 3 ods. 4 upravil len postup pri kúpnej a darovacej zmluve.

Čo je scudzenie v prípade zámeny, vysvetlil Osobitný senát Oznámením č. 5/2003, citujem:
Pri zámennej zmluve hodnotu scudzovaného majetku predstavuje záporný rozdiel medzi zamieňanými nehnuteľnosťami pre cirkevnú organizačnú jednotku.
Keďže rozdiel bol cca 120 € v prospech cirkevného zboru (kladný rozdiel), predsedníctvo cirkevného zboru (dozorca br. Stanislav Páťal a predsedajúci farár br. Martin Šefranko) konalo presne v zmysle vtedy platného cirkevného zákona.
Až doplnok cirkevného zákona č. 2/1999 o hospodárení COJ, ktorý bol prijatý na Synode ECAV dňa 20.10.2012 (teda dva roky po predmetnom skutku) do § 3 ods. 2 uviedol, že scudzením sa rozumie darovanie, kúpa, predaj a zámena.
Čiže obvinení bratia by cirkevnoprávne predpisy porušili vtedy, ak by cirk. zákon č. 2/1999 o hospodárení COJ doplnený na synode v r. 2012 sa uplatnil retroaktívne. Ak by sme však br. Páťala disciplinárne postihli na základe zákona, ktorý v čase jeho konania ešte nebol platný, tak môže byť postihnutý ktokoľvek za čokoľvek. Stačí dodatočne prijať príslušný paragraf. Potrestanie človeka na základe retroaktivity je neprípustné.
V tejto súvislosti treba trvať na požiadavke, aby naše cirkevnoprávne predpisy boli jasné a jednoznačné. Napr. s prijatím spomenutej novelizácie cirk. zákona č. 2/1999 o hospodárení COJ, doplnený na synode v r. 2012, mal byť vyššie uvedený výrok Osobitného senátu (Oznámenie č. 5/2003) zrušený! (A nebol! – Podľa čoho sa majú dnes zodpovední správať?)

2.    Cirkevný zbor Bratislava mal voči Pastorálnemu obvodu Dúbravka záväzok schválený konventom – získať byty pre duchovnú a sociálnu službu v Dúbravke.
Ses. farárka Jarmila Petrulová s rodinou pre nevyhovujúcu bytovú situáciu v r. 2007 z Dúbravky odišla. Potom pastorálny obvod Dúbravka 4 roky nemal svojho duchovného pastiera. Klesli počty návštevníkov na službách Božích, výrazne ubudli deti na besiedke, zanikla mládež.

Zámennými zmluvami bol vymenený majetok, ktorý bol cirkvi na príťaž, za majetok, ktorý slúži napĺňaniu hlavného poslania cirkvi – jej duchovnej službe. Až po zámene mohol byť zvolený br. farár Ján Hroboň, čím sa zdvihol počet návštevníkov služieb Božích temer dvojnásobne, oživila sa práca s deťmi, mládežou, spevokolom. Práve br. dozorca Páťal a br. farár Šefranko pomohli Božej veci. Toto na konvente 10. 03. 2012 uznal a potvrdil cirkevný zbor. Prijal vysvetlenie predsedníctva zboru k zámenám a schválil dobrý úmysel korunovaný požehnaným výsledkom. Cirkevný zbor teda v slobodnom hlasovaní s pochopením túto záležitosť uzavrel!
Za to máme bývalé predsedníctvo Cirkevného zboru Bratislava trestať? Či nie je práve cirkevný zbor základnou jednotkou cirkvi Pána Ježiša Krista? Nemáme povinnosť starať sa o rast cirkevných zborov a nemáme sa tešiť z novovytvorených sídliskových cirkevných zborov? A nakoniec, nemá byť Božie slovo nad všetkými ľudskými predpismi?

3.    Je zarážajúce, čo tvrdia navrhovatelia v Návrhu na disciplinárne opatrenia, citujem: Hrubo a úmyselne porušil vyššie uvedené platné cirkevné predpisy, prestúpil 9. Božie prikázanie a svoj sľub daný pri úvode do funkcie zborového dozorcu, bez náznaku akéhokoľvek pokánia, ... čím sa dopustil

a)    konania proti vierovyznaniu cirkvi
b)    porušenia pravidiel mravného života
c)    porušenia cirkevných predpisov.

Nič z týchto obvinení navrhovatelia nedokázali:
–    nepreukázali zlý úmysel bratov Páťala a Šefranka,
–    nepreukázali nedodržanie vtedy platných cirkevných predpisov,
–    bývalé predsedníctvo cirkevného zboru nepožiadalo dom svojho blížneho (9. Božie prikázanie), pretože brat Páťal ani brat Šefranko sa neobohatili a ani ich konanie nemalo toto za cieľ. Cirkevnému zboru nevznikla žiadna škoda, čo dokazujú znalecké posudky a kontrolné znalecké posudky zameneného majetku (tak, ako to vyžadujú CPP).

–    Cirkevný zbor nepredal, ale vymenil majetok, ktorý bol nevyužiteľný a pre cirkevný zbor predstavoval len finančnú záťaž – za majetok, ktorý umožňuje a napomáha zabezpečuje duchovnú službu v Dúbravke. – Kúpna zmluva bola určená len pre kataster s tým, že zmluvné strany ju stále považovali len za pomocný dokument k zámennej zmluve. Dokazuje to skutočnosť, že kúpna cena podľa kúpnej zmluvy nebola nikdy vyplatená a namiesto nej bola poskytnutá technológia kotolne a investičné zlato. Preto sa pýtame, čo vedie navrhovateľov k takto tvrdým a nepodloženým obvineniam?

Brat dozorca bol obvinený, že nedodržal sľub daný pri úvode do funkcie (citát z Agendy):
Ja, XY, prisahám (sľubujem) trojjedinému Pánu Bohu: Otcu, Synu, Duchu Svätému, že ako dozorca tohto cirkevného zboru, všetky svoje povinnosti budem konať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, ako ma k tomu zaväzuje Božie slovo a ukladá mi Cirkevná ústava a záujem cirkvi vyžaduje. Tak mi pomáhaj Boh: Otec, Syn i Duch Svätý, na veky požehnaný! Amen.
Brat dozorca Páťal konal podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, ako ho k tomu zaviazalo Božie slovo, cirkevná ústava i záujem cirkvi. Výsledkom je duchovne i počtom najvýraznejšie rastúci Cirkevný zbor Bratislava Dúbravka. Ako som už vyššie spomenul, keď v Cirkevnom zbore Bratislava zazneli výhrady niektorých členov voči postupu predsedníctva zboru, brat dozorca s bratom farárom opätovne objasnili a vysvetlili svoje konanie a ospravedlnili sa za nedorozumenie. Zborový konvent prijal ich ospravedlnenie, lebo pochopil, že ich postup bol vedený dobrým úmyslom, ktorého ovocím je z Božej milosti prosperujúci cirkevný zbor.

4.    Podľa nášho názoru je disciplinárny orgán povinný konanie zastaviť – podľa § 22 Cirkevného zákona č. 2/2004 o disciplinárnom konaní, citujem:
Ak sa obvinený pred začiatkom pojednávania vzdá svojej funkcie a disciplinárne previnenie nie je také závažné, aby mohlo mať za následok odňatie práva vykonávať kňazskú a diakonskú službu, podmienečné vylúčenie z cirkvi, vylúčenie z cirkvi, disciplinárny orgán konanie zastaví.
–    Brat farár Šefranko sa funkcie predsedajúceho farára v Cirkevnom zbore Bratislava vzdal ku dňu 15. 02. 2013, 16.00 h.
–    Sami navrhovatelia nepovažujú disciplinárne previnenie za závažné, pretože v zmysle § 22 (CZ 2/2004) nenavrhujú bratom Páťalovi a Šefrankovi „odňatie práva vykonávať kňazskú a diakonskú službu, podmienečné vylúčenie z cirkvi ani vylúčenie z cirkvi“.
Disciplinárny orgán predsedníctvo Bratislavského seniorátu teda konanie proti br. Stanislavovi Páťalovi zastavil plne v súlade s cirkevno-právnymi predpismi. Alebo sme ich mali ignorovať?

Sestra JUDr. Anna Drobná obvinila br. M. Šefranka, že Cirkevný zbor Bratislava zámenou poškodil o temer 93 tisíc €. Akonáhle som sa o jej výpočte dozvedel, ako senior som objednal vykonanie auditu majetkových a finančných transakcií pri zámene majetku renomovanou certifikovanou audítorskou firmou. Zároveň som poveril Seniorálny hospodársky výbor o vykonanie detailnej kontroly tých istých zámenných operácií. Výsledky ma upokojili. Nie však tých, ktorí si dali za cieľ zbaviť sa v generálnom presbyterstve človeka, ktorý nehlasuje podľa predstáv niektorých našich predstaviteľov. Audítorská správa i Hospodársky výbor Bratislavsého seniorátu konštatujú, že zámena cirkevný zbor nepoškodila, naopak, udiala sa v jeho prospech a bola vykonaná plne v súlade s vtedy platnými cirkevnými i štátnymi zákonmi a poslúžila rozvoju cirkevného zboru.
Je povšimnutiahodné, že po obdržaní zápisnice audítora a seniorálneho hospodárskeho výboru sa sestra navrhovateľka JUDr. Anna Drobná vzdala funkcie seniorálnej dozorkyne k 30. 04. 2014. Nech jej to slúži ku cti.

Bratia a sestry, vytvorte si svoju mienku o celom prípade a zvážte, čomu dáte prednosť: Či svojvôli navrhovateľov a špineniu mena Cirkevného zboru Bratislava a jeho predstaviteľov v Evanjelickom posle na spôsob 50. rokov minulého storočia v Československu, alebo skutočným záujmom cirkvi a obrane tých, ktorí sú šikanovaní a znevažovaní pre naplnenie Pánovho príkazu: Budete mi svedkami ... až do posledných končín zeme! a: Kážte evanjelium všetkému stvoreniu.

S bratským pozdravom

Boris Mišina zborový farár v Bratislave na Legionárskej ul. a senior Bratislavského seniorátu