Na internetovej stránke Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku bolo 26. 6. 2014 publikované Stanovisko Predsedníctva ECAV k Vyhláseniu... Nakoľko toto Stanovisko obsahuje aj informácie týkajúce sa mojej osoby, podotýkam:
Cirkev je duchovné spoločenstvo. Jej základnou jednotkou je cirkevný zbor, ktorý pre napĺňanie svojho poslania potrebuje aj materiálne zázemie. Majetok však nie je cieľom činnosti cirkvi. Je a má zostať prostriedkom, aby si cirkevný zbor plnil svoje úlohy na poli misie, pastorácie a diakonie. Toto som mal na zreteli aj ako člen predsedníctva bývalého bratislavského ev. cirkevného zboru pri podpisovaní zámenných zmlúv.


Zámenou bytov, za ktorú som disciplinárne riešený, boli realizované rozhodnutia zborových konventov z r. 2006, resp. 2007 (t. j. ešte pred mojím príchodom do bratislavského zboru), ktoré sa uzniesli „rekonštrukcie tepelného hospodárstva riešiť prednostne zámenou dubióznym majetkom“, „zriadiť služobný byt pre duchovných v Dúbravke“, „vytvoriť pre duchovných, ale aj ďalších pracovníkov v našom zbore také sociálne podmienky, ktoré im umožnia nerušene sa venovať svojim povinnostiam.“ Nevyriešená otázka bývania pre duchovných a ďalších pracovníkov v Dúbravke (jednom z troch centier bývalého bratislavského zboru) bola v zbore živou, dlhodobo a opakovane diskutovanou témou.

Príloha 1: Chronológia zámeny bytov
Dúbravka roky nedisponovala žiadnou cirkevnou bytovou jednotkou pre farára ani iných pracovníkov, čo bolo jednou z hlavných príčin, prečo v Dúbravke cca 4 roky nepôsobil stály duchovný. Naopak, po tom, ako sa bytové otázky podarilo vyriešiť a Dúbravčania si zvolili svojho farára, cirkevný život v Dúbravke potešiteľne napreduje. Bez presvedčenia, že zámena bytov prebehla v súlade s cirkevno-právnymi predpismi platnými v čase zámeny bytov a bez toho, aby sa tak udialo na základe znaleckých posudkov, by som zámenné zmluvy nepodpísal. Podľa znaleckých posudkov nedošlo k rozdielu hodnôt majetkovej podstaty, ani k zmene účtovnej hodnoty majetku bývalého Cirkevného zboru ECAV Bratislava. Stanovisko Predsedníctva ECAV spomína závery posudku iného znalca. Podľa jeho názoru vraj bol cirkevný zbor poškodený o 822 tisíc eur. Jeho autor uvádza, že osobne nebol v bytoch, hodnotu ktorých posudzoval. Nazdávam sa, že tvrdenie o údajnom poškodení zboru prispelo k tomu, že disciplinárny orgán napokon rozhodol v môj neprospech v pomere 8:7. Vzhľadom na to, že Predsedníctvom ECAV objednaný cca 60 stranový odborný názor mi bol daný až na vyžiadanie na samotnom disciplinárnom pojednávaní 30. mája 2014, po vynesení disciplinárneho rozhodnutia sme oslovili renomovaného znalca o vypracovanie nového znaleckého posudku. Bol vypracovaný na základe osobnej prehliadky posudzovaných bytov. Podľa tohto znaleckého posudku z júna 2014 nedošlo k poškodeniu zboru.

Príloha 2: Znalecký posudok z 22. 6. 2014, ktorý vypracoval Ing. Miloslav Ilavský, PhD.
Som evanjelický farár, neprináleží mi hodnotiť závery znalcov – odhadcov. Preto sa obraciame na nadriadený orgán – Ministerstvo spravodlivosti SR. Ono sa k znaleckým posudkom vyjadrí – vyhodnotí, ktorý z nich je pravdivý. Podotýkam tiež, že jeden byt bol zamenený za investičné prostriedky na rekonštrukciu nového technologického zariadenia dvoch kotolní v budovách vo vlastníctve bratislavského ev. cirkevného zboru. Obe kotolne boli v havarijnom stave. K rekonštrukcii jednej z nich došlo na podnet Biskupského úradu Západného dištriktu ECAV (ZD), keďže uvedená kotolňa sa nachádza v budove Evanjelickej základnej školy (Ev. ZŠ), ktorej zriaďovateľom je ZD. Bratislavský cirkevný zbor roky poskytoval ZD budovu uvedenej školy bez nájomného. Pre Ev. ZŠ sa preto netvoril fond opráv. Bez neodkladnej rekonštrukcie kotolne nebolo možné spustiť prevádzku Ev. ZŠ, čo by bolo od jesene 2011 znamenalo fyzické zatvorenie Ev. ZŠ. Rýchlym a efektívnym riešením (zámenou jedného bytu) sa zatvoreniu Ev. ZŠ predišlo. V disciplinárnom konaní voči mne došlo k viacerým procesným pochybeniam.

Príloha 3: Protiprávny stav
Za zmienku stojí, že niektorí z tých, ktorí odsudzujú postup predsedníctva bývalého bratislavského zboru (pri zámenných zmluvách) vychádzajúci z mandátu daného zborovým konventom, nakladajú s financiami ECAV nad rámec svojich kompetencií bez akéhokoľvek mandátu.

Príloha 4: Nad rámec kompetencií
V evanjelickom ponímaní je základnou jednotkou cirkvi cirkevný zbor, z neho vychádza všetka moc. Jedným z výsledkov disciplinárneho konania ohľadne zámenných zmlúv je posilnenie vplyvu generálneho biskupa v Generálnom presbyterstve (orgáne výkonnej moci), čo vytvára predpoklady k zmene organizačne štruktúry a aj charakteru ECAV. Pribúdajú signály o tom, že súčasné vedenie ECAV našu cirkev približuje k hierarchickému usporiadaniu – cudziemu pre evanjelikov. ECAV je nenápadne, ale postupne smerovaná k jednému dištriktu (to jest k jednému biskupovi s časovo neobmedzeným mandátom).

Príloha 5: Vzdanie sa seniora
Bolo by naivné nevidieť, že disciplinárne konanie ohľadom zámenných zmlúv nie je ani tak úsilím o poriadok v cirkvi, ale pre mnohých nevidenou súčasťou už roky prebiehajúceho zápasu o upevnenie si moci niektorých cirkevných predstaviteľov. Napovedá tomu aj skutočnosť, že viaceré prípady verejnosť pohoršujúcich morálnych zlyhaní vedeniu spriaznených kňazov neboli buď vôbec riešené, alebo s oveľa menšou razanciou. Mladí ľudia to citlivo vnímajú. Je nádejné, že sa cítia byť nielen budúcnosťou, ale aj prítomnosťou – bytostnou súčasťou ECAV na Slovensku.

V Bratislave, 27. júna 2014
Martin Šefranko, evanjelický a. v. farár