10. nedeľa po Sv. Trojici je v našej cirkvi dlhoročnou tradíciou vnímaná ako Nedeľa pokánia. V cirkevných zboroch sa vtedy zvyčajne prisluhuje sviatosť Večere Pánovej spojená so spoveďou.

V Kajúcu nedeľu si evanjelická cirkev pripomína zničenie mesta Jeruzalem v 70. roku po Kristu rímskou armádou. Toto zničenie sa interpretuje ako trest pre izraelský národ za neprijatie Ježiša Krista. Je to nedeľa, ktorá nás všetkých zastavuje a pripomína dôsledky hriechov, ktoré sa dotýkajú života jednotlivcov, spoločenstva, ale aj národa.

Keď som nad tým všetkým rozmýšľal, tak som si uvedomil, že jubilejný reformačný rok je vzácna príležitosť na modlitby za našu cirkev, ktorá tak veľmi potrebuje nanovo vzplanúť horlivosťou a jednotou za veci Božieho kráľovstva. Preto vznikla aj aktivita 500 dní modlitieb za ECAV (http://www.modlitby.sk/500/ ). Zapojme sa do nej. Na tohtoročnom Dištriktuálnom konvente Východného dištriktu ECAV v Prešove som vo zvesti slova Božieho povedal aj nasledovné slová: „Možno by sme mali zvolať v 500. roku reformácie deň modlitieb za cirkev! Kiežby tohtoročná Kajúca nedeľa, 10. po Svätej Trojici, mohla byť vyhlásená dňom modlitieb, pokánia za cirkev. Za jednotlivcov. Je čas.”

Tu si môžte stiahnuť:

Obsah listov:

  • ÚVODNÍK
  • ZO ZBIERKY – KEĎ TIENE KLAMÚ
  • TROCHU INÝ AUGUST
  • REFORMAČNÉ OKIENKO – POKÁNIE NIE JE ZAMERANÉ IBA NA MINULOSŤ, MODLITEBNÁ REŤAZ
  • VYZNANIE ...
  • MUŽ VIERY – MIKULÁŠ LIPTÁK
  • OPERA HRAD PREPEVNÝ ... V MODRE
  • VŠETKY NAŠE ČASY, SMEROVNÍK KRESŤANSKEJ CESTY - ZAMYSLENIE
  • KONTAKT

Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #Reformacnelisty