Keď to počuli, bodlo ich to v srdci, a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: Čo robiť, mužovia, bratia? I odpovedal im Peter: Kajajte sa! A nech sa každý z vás dá pokrstiť v meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov. A prijmete dar Ducha Svätého.“ Skutky 2:37-38

DAR DUCHA SVÄTÉHO

Duch Svätý je nebezpečný – vyrušuje, nenechá veci len tak, usvedčuje, odkrýva, obviňuje, napomína, odhaľuje. To všetko ale hlavne preto, aby nás udržal na ceste do neba, na správnej ceste, aby sme „neodpadli od „živého Boha“, odhaľuje nám prekážky, nástrahy, upozorňuje na vlažnosť, na to, keď si začíname plniť srdce niečím iným než Božím slovom a správnymi myšlienkami. Môžeme HO odignorovať, na to máme plné právo. Tak ako tí ľudia, zhromaždení na Letnice v Jeruzaleme. Videli, zažili, počuli nadprirodzené Božie veci. Boží dotyk, moc Ducha v slove skrze Petra. Bodlo ich to, boli usvedčení a hľadali riešenie: „Kajajte sa...“. Vráťte sa k Bohu, prijmite dar Ducha Svätého.

OBSAH ČÍSLA:

 • STANOVISKO K „VÝZVE PREDSTAVITEĽOV A ČLENOV...“
 • PASTIERSKY LIST BISKUPA VÝCHODNÉHO DIŠTRIKTU
 • KANDIDÁTI NA GENERÁLNEHO BISKUPA, GENERÁLNEHO DOZORCU A DOZORCU VD
  • IVAN EĽKO
  • SIDONIA HORŇANOVÁ
  • KATARÍNA HUDÁKOVÁ
  • MARIÁN KAŇUCH
  • JÁN BROZMAN
  • ĽUBOMÍR PANKUCH
 • KTO POZNÁ TVOJE MENO?
 • OKIENKO MOS
 • POUČÍME SA Z VLASTNEJ HISTÓRIE?
 • VOĽBY, VOLÍME, OČAKÁVAME
 • AKO SOM SA STAL V ECAV DRUHOTRIEDNYM KRESŤANOM
 • LIST PRE EPST

Stiahnite si:

 Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #ReformacneListy #ECAV #HelpECAV #VolbyECAV