Prinášame vám ďalšie číslo Reformačných listov s vďakou voči Pánu Bohu za Jeho požehnanie. Za Jeho silu a múdrosť danú ľuďom, najmä však za Jeho lásku, ktorú nám zjavil v Pánovi Ježišovi Kristovi.

Chcem vás všetkých v úvode povzbudiť, aby ste stáli pevne, lebo vaša námaha nie je márna v Pánu (1Kor 15, 58). Hoci publikovaný príspevok v EPST 3/2018 na str. 18 s názvom „Kto nedokáže kultivovane ko-munikovať, nech sa nenazýva evanjelikom“ – mňa osobne zamrzel. Už tu bolo všeličo. Jeden je lepší a druhý horší. Jeden je rodený evanjelik a iný zas nie. Na jednostrannú kritiku v EPST sme si už aj zvykli. Ale takto štylizovaný názov príspevku, priznám sa, to by som nečakal. Kam takto dospejeme? Komu a o čo ide? Je to elitárske!
Spomínam si na istého brata, ktorý na zasadnutí presbyterstva nikdy nič nepovedal, len pozorne počúval. Až raz, keď sa rozhodovalo o veľmi dôležitej záležitosti povstal a povedal rozhodné slovo. Nebolo nijako kul-tivované, ale bolo jasné, čo chce povedať a prečo práve takto. Všetci vedeli, že touto cestou nepôjdeme. Keby brat presbyter žil, tak by sa nemohol nazývať evanjelikom.
Bratia a sestry, my všetci máme hodnotu. Boh si nás zamiloval, a tak sa pokojne nazývajte evanjelikmi. Patríte do Evanjelickej cirkvi a. v. a ste Boží vykúpený ľud. 

OBSAH ČÍSLA:

 • ÚVODNÍK
 • ROZLÚČKA S PROFESOROM IGOROM KIŠŠOM
 • PROTI - SYNODÁLNE PREDSEDNÍCTVO ECAV
 • 10 EUR ZA CIRKEVNÉ SOBÁŠE
 • NENECHÁM ŤA A NEOPUSTÍM – ROZHOVOR
 • DAGMAR MOZOLOVÁ OCENENÁ KRIŠTÁĽOVÝM KRÍDLOM
 • REFORMAČNÉ OKIENKO
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • OKIENKO MOS
 • ONA ZAŽIJE ROMÁN – TY HO NAPÍŠEŠ! Z NÁVRATOV K TIMRAVE
 • V BABYLONSKOM ZAJATÍ
 • SKUTOČNÁ REFORMÁCIA ...

Stiahnite si:

 Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

#Charta2017 #Reformacnelisty #ECAV