Voľby ECAV

 • Reformačné listy 15-2018 - Zoslanie Ducha Svätého

  A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nepozná. Vy Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás.“ J 14, 16 – 17
   
  SVIATKY PRAVDY
 • Reformačné listy 31-2018 - 22. nedeľa po Svätej Trojici

  MEMORANDUM EVANJELICKEJ CIRKVI AUGSBURSKÉHO VYZNANIA NA SLOVENSKU prednesené NA SYNODE 2018 V MARTINE

  Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyznáva svoje hriechy a zlyhania.

 • Reformačné listy 14-2018 - Nedeľa po Vstúpení

  Verná je to reč: Ak sa niekto snaží o biskupstvo, túži po znamenitom diele. Biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, striezlivý, rozumný, slušný, pohostinný, spôsobný vyučovať, nie pijan, nie bitkár ani nie žiadostivý nečistého zisku, ale mierny, nehašterivý a nie lakomý. Má si dobre spravovať dom a deti udržiavať v poddanosti so všetkou dôstojnosťou. Veď ak niekto svoj dom nevie spravovať, ako sa bude starať o cirkev Božiu? 1. Timoteovi 3:1-5
 • Reformačné listy 16-2018 - Svätá Trojica

  ČI SI CELKOM ZAVRHOL JÚDU, ČI CÍTIŠ ODPOR K SIONU? PREČO SI NÁS ZBIL, ŽE NIETO PRE NÁS UZDRAVENIA? ČAKÁME NA POKOJ – ANI NIČ DOBRÉHO NIET; A NA ČAS UZDRAVENIA, ALE HĽA – ZDESENIE. HOSPODINE, POZNÁME SVOJU BEZBOŽNOSŤ A VINU NAŠICH OTCOV, LEBO SME ZHREŠILI PROTI TEBE. PRE SVOJE MENO NEZAVRHNI, NEZNEUCTI TRÓN SVOJEJ SLÁVY. ROZPOMEŇ SA A NEZRUŠ SVOJU ZMLUVU S NAMI. Jeremiáš 14,19–21
 • Reformačné listy 17-2018 - 1. nedeľa po Svätej Trojici

  Nemám čas!
  Keď pozývam ľudí k modlitbám, k príhovorom, k pôstu, často počujem odpoveď: „Na to, žiaľ, nemám čas“. V poriadku, rešpektujem to, ale chcem ti položiť otázku: „Na čo teda ten čas, ktorý ti bol každý deň darovaný, míňaš? Na prácu, aby si sa mal lepšie, zabezpečil svojich blízkych a doprial si? Iste, pracovať je dôležité, ale nie je niekedy čas aj toto dať na Boží oltár, keď vidíš, že sa Boží dom rúca?
 • Reformačné listy 19-2018 - 3. nedeľa po Svätej Trojici

  „Len v Bohu utíši sa moja duša; od Neho pochádza moja spása.“ Žalm 62, 2

  Cirkev v Božích dejinách

 • Reformačné listy 20-2018 - 4. nedeľa po Svätej Trojici

  ČAS VYSVEDČENÍ

  O pár dní budú naše deti v rukách držať vysvedčenia. A my, rodičia, starí rodičia sa budeme s nimi tešiť. Možno nebudeme so všetkým spokojní, avšak je to len vysvedčenie... Viem, chceme, aby sa naše deti dobre učili, dostali sa na kvalitné školy, splnili prísne kritéria. No stále sú to len deti. Deti, ktoré rastú a dozrievajú v čase, svojím tempom. Kráčajú spôsobom, ktorý je pre nich vlastný, originálny a najlepší. Preto nebuďme na nich takí prísni a zbytočne neprenášajme svoje predstavy o úspešnom živote na deti, ktoré sa iba rozvíjajú, spoznávajú seba samých a svet. Buďme vďační za to, že sú naše deti zdravé a dovoľme im, aby boli šťastné v ich svete, ktorý nám nepatrí...

 • Reformačné listy 21-2018 - 5. nedeľa po Svätej Trojici

  LETNÉ CESTY

  Hospodin bude chrániť tvoje vychádzanie i tvoje vchádzanie odteraz až naveky.“ Žalm 121, 8
   
  Milí naši čitatelia, milé sestry, milí bratia,
  prvou júlovou nedeľou vstupujeme do obdobia prázdnin, letných dovoleniek, oddychu. Vydáme sa na cesty, výlety, putovanie po svete i Slovensku. Pre naše deti, staršie i mladšie, sa ukončil ďalší školský či akademický rok a spolu s nimi sme vďační Pánu Bohu za ich osobnostný a vzdelanostný rast. Ďakujeme zároveň všetkým pedagógom, ktorí sa o naše deti starajú, vzdelávajú ich a vedú k poznaniu. Ďakujeme tiež našim učiteľom náboženstva, katechétom, duchovným, ktorí počas školského roka vzdelávali naše deti v oblasti kresťanstva a viedli ich k Božej bázni a múdrosti.
 • Reformačné listy 22-2018 - 7. nedeľa po Svätej Trojici

  Letný čas milosti

  Veď On (Otec, ktorý je v nebesiach) dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých.“ Mt 5, 45
 • Reformačné listy 23-2018 - 9. nedeľa po Svätej Trojici

  NOVÉ „ODPOVEDE“ VEDENIA ECAV NA SLOVENSKU

  Každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na ten dom, ale nepadol, lebo bol na skale založený. Matúš 7:24-25
   
  Možno práve teraz sedíte na slnečnej terase a plánujete svoj dovolenkový program. Avšak život v cirkvi má naďalej svoje tempo, duchovní sprevádzajú deti, mladých a rodiny na táboroch a poznávacích výletoch. V ponuke sú aj duchovné koncerty či iné kresťanské podujatia, ktoré ponúkajú osvieženie ducha a posilnenie viery. Za všetky aktivity a službu duchovných sme veľmi vďační!
  V ostrom kontraste letného programu cirkvi je však naďalej konanie vedenia cirkvi. Príkladom je „odpoveď“ vedenia cirkvi na otázky, kto stojí za tzv. volebnou webovou stránkou v cirkvi a fakt, že o navrhnutom uznesení nedalo Predsedníctvo ECAV hlasovať!

  Nové „odpovede“ na dianie v cirkvi prináša aj naďalej týždenník Evanjelický posol. V čísle 29 –30/2018 nájdu čitatelia vloženú prílohu. Nie nejde o letné duchovné čítanie, ale o biely papier s názvom Výzva k transparentným voľbám v ECAV. Tento krát sa pod výzvu nepodpísalo vedenie cirkvi a Tranosciusa, a. s., ale emeritní generálni dozorcovia Ján Holčík a Pavel Delinga. Zverejnený text je napadnutím demokratického systému volieb, kandidačnej porady a jej rozhodnutia. Výzva je zároveň petíciou, nakoľko má predpísané riadky na meno a priezvisko, mesto a podpis.
  Táto petícia má jasný cieľ: vypísanie nových volieb! Autori však zabudli, že v ECAV na Slovensku a jej právnom systéme neexistuje petičné právo. Takže, aký zmysel bude mať zbieranie podpisov, keď sa nemá o čo v cirkevnom práve oprieť?! Samozrejme autori výzvy/petície veria, že ich meno je natoľko silné a vážené, že im voliči uveria!

  Vážení členovia cirkvi ECAV, naliehavo vás žiadame, aby ste tieto mätúce interpretácie odmietli! Žiadame vás, aby ste pri svojom rozhodovaní zvažovali, kto ku vám hovorí, k čomu vás vedie a čo tým sleduje. Naozaj ste presvedčení, že autorom tejto výzvy ide o nové transparentné voľby? Omyl. Autori výzvy sa chcú nelegitímne udržať pri moci, aby nebola možná žiadna kontrola spravovania cirkevných vecí, aby sa udržal doterajší stav autoritatívneho vedenia a uzavretosti cirkvi. Avšak to je v príkrom rozpore poslania cirkvi, v príkrom rozpore učenia Ježiša Krista, v rozpore s evanjelickou tradíciou vlastného spravovania cirkvi!

  OBSAH ČÍSLA:

  • NOVÉ „ODPOVEDE“ VEDENIA ECAV NA SLOVENSKU
  • KTO KLAME SLOVENSKÝ EVANJELICKÝ ĽUD?
  • HĽADANIE PRAVDY
  • ROZHOVOR S JOZEFOM GREXOM
  • MODLITEBNÁ REŤAZ
  • REFORMAČNÉ OKIENKO
  • DIAGNÓZA CHORÔB CIRKVI
  • Z VAŠICH LISTOV

  Stiahnite si:

   Ak sa po prečítaní Charty 2017 rozhodnete, že ju chcete podporiť svojim podpisom, môžete tak urobiť aj na internete

  #Charta2017 #ReformacneListy #ECAV #HelpECAV #VolbyECAV

 • Reformačné listy 24-2018 - 11. nedeľa po Svätej Trojici

  CIRKEVNÝM ZBOROM V ECAV K VOLEBNÉMU PROCESU

  Vážené sestry, vážení bratia,
  v uplynulých týždňoch sme svedkami zápasu končiaceho vedenia ECAV o udržanie moci a vplyvu v našej cirkvi. Svedčí o tom nielen iniciatíva emeritných dozorcov ECAV, ale aj aktivita niektorých členov cirkvi. Najvyšší predstavitelia našej cirkvi organizujú napadnutie volieb. Nahovárajú na to naše sestry farárky a bratov farárov. Prosíme vás, aby ste nepodľahli tomuto tlaku. Ide o narušenie právneho systému ECAV a marenie demokratických volieb!
 • Reformačné listy 25-2018 - 13. nedeľa po Svätej Trojici

  Milé sestry, milí bratia, milí priatelia,
  sme vďační Pánu Bohu za to, že sme čas prázdnin a dovoleniek mohli prežiť v Božej ochrane a spolu so svojimi blízkymi načerpať nové sily. Už čoskoro pre naše deti nastane čas školských povinností a rodičom pribudnú pracovné úlohy. Naše staršie deti sa zasa pripravujú na inú zmenu v ich živote, a to na vstup do akademického prostredia. Naši učitelia, vychovávatelia, katechéti sa budú snažiť prinášať deťom a študentom poznatky, aby mohli rásť vedomostne a osobnostne a s Bohom. Modlime sa teda za naše deti a ich učiteľov, aby cesta za poznaním bola požehnaná a požehnaním.
 • Reformačné listy 26-2018 - 15. nedeľa po Svätej Trojici

  VYHLÁSENIE HELP O. Z. K MARENIU VOLIEB ZO STRANY DOSLUHUJÚCEHO PREDSEDNÍCTVA ECAV NA SLOVENSKU

  Hnutie evanjelických laických pracovníkov, o. z., ostro odsudzuje konanie Predsedníctva ECAV na Slovensku, ktoré v uplynulých dňoch zaslalo na cirkevné zbory ECAV na Slovensku list s informáciou nepokračovať vo voľbe generálneho biskupa. V liste sa uvádza, že na dištriktuálne súdy a generálny súd boli počas apelačnej doby podané žaloby proti priebehu a výsledkom volieb na post generálneho dozorcu, dozorcu Východného dištriktu ECAV a generálneho biskupa v prvom kole volieb.
 • Reformačné listy 27-2018 - 16. nedeľa po Svätej Trojici

  Možno budem veľmi otvorená, ale nepripomínajú nám tieto slová súčasnú situáciu v našej cirkvi? Medzi Židmi vznikla roztržka o tomto zvláštnom kazateľovi. Vznikali rôzne úvahy a špekulácie. Padali silné slová. Niektorí ho považovali za Božieho muža, iní za posadnutého diablom. Každá skupina sa pritom odvolávala na Písmo. Jedni ho na základe toho chceli nasledovať, iní zase uväzniť. Celý tento spor bol iniciovaný a živený vtedajšou náboženskou elitou – kňazmi a farizejmi. Nemáte pocit, bratia a sestry, že nám to niečo pripomína?

 • Reformačné listy 28-2018 - 17. nedeľa po Svätej Trojici

  NEDEĽA NÁDEJE

  A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi... 2. Korintským 5:18a

  Tá chvíľa, keď cítiš, že už viac nevládzeš. Tá chvíľa, keď tvoje srdce je rozťaté a duša rozdrásaná. Tá chvíľa, keď ťa zradí telo a bolesť je neznesiteľná. Tá chvíľa, keď ťa obklopí šedá clona a ty nevieš, či je deň či noc. Tá chvíľa, keď nevieš, ako prežiješ zajtrajšok. Tá chvíľa, keď od vyčerpania nedokážeš hovoriť. Tá chvíľa, keď z tvojho života zmizne radosť, energia, nadšenie. Tá chvíľa, keď bezmocne stojíš uprostred tisícich iných životov, a nemáš odpoveď na to, čo sa stalo...

 • Reformačné listy 30-2018 - 21. nedeľa po Svätej Trojici

  Milé sestry, milí bratia, milí priatelia v Pánovi Ježišovi Kristovi,
  je nám veľkou cťou, že vám posielame 30. číslo tohtoročných Reformačných listov. A zároveň vám v tomto jubilejnom čísle s radosťou oznamujeme, že volebný proces v ECAV na Slovensku bol ukončený. Dňa 15. októbra 2018 sa zišla sčítacia komisia, ktorú tvoria členovia Generálneho presbyterstva ECAV a podľa ich informácií, kandidát na generálneho biskupa ECAV brat konsenior DNS Ivan Eľko získal 50,30% hlasov. Brat senior TUS Marián Kaňuch získal 41,07% percent hlasov. Viac ako 8% hlasov bolo neplatných. Volieb sa zúčastnilo 303 cirkevných zborov. Druhé kolo volieb na pozíciu generálneho biskupa je teda ukončené a my želáme novému generálnemu biskupovi Ivanovi Eľkovi, aby jeho pôsobenie bolo požehnané Pánom Bohom, na česť a slávu Jeho mena a na radosť a spokojnosť veriacich našej drahej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.
 • Reformačné listy 34-2018 - 4. adventná nedeľa

  Pokoj a láska s vierou od Boha Otca a Pána Ježiša Krista. Milosť so všetkými, ktorí nehynúcou láskou milujú nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Efezským 6:23-24

  NAJVÄČŠÍ DAR ROKA 2018
   
  Ukončený volebný proces na všetkých úrovniach ECAV, právoplatnosť volieb nových predstaviteľov dištriktov a generálnej cirkvi možno považovať za azda najväčší dar roka 2018 pre ECAV na Slovensku a jej členov. Tento dar môžeme zároveň prijať symbolicky v závere adventu, iba pár dní pred Štedrým dňom. Dnes môžeme konštatovať, že právoplatne zvolenými novými členmi Predsedníctva ECAV na Slovensku sú: brat Mgr. Ivan Eľko ako generálny biskup a brat Ing. Ján Brozman ako generálny dozorca. Teší nás rovnako aj to, že svojej funkcie sa už skoršie ujali rovnako aj brat Mgr. Ján Hroboň ako biskup Západného dištriktu a brat Ing. Ľubomír Pankúch ako dozorca Východného dištriktu. Nech im Hospodin mocne žehná v ich službe, dáva múdrosť pri rozhodnutiach, obdarúva schopnosťou spolupráce a otvorených sŕdc v prospech celej cirkvi.