Ešte v r. 2012 podala právna zástupkyňa našej cirkvi a vtedajšia dozorkyňa Bratislavského seniorátu JUDr. Anna Drobná návrh na disciplinárne konanie proti predsedníctvu dnes už zrušeného Cirkevného zboru Bratislava, menovite proti br. Stanislavovi Páťalovi (zborovému dozorcovi) a br. Martinovi Šefrankovi (predsedajúcemu farárovi). Brat dozorca sa dostal pred seniorálny disciplinárny orgán a br. farár pred generálny – zámienkou bolo, že je členom generálneho presbyterstva. Skutok, ktorého sa mali dopustiť, sa však týkal cirkevného zboru a teda obaja mali byť riešení na príslušnej seniorálnej úrovni.

Obvinenie sa týkalo zámeny bytov v dome na ul. Mateja Bela, ktoré vlastnil bývalý Cirkevný zbor Bratislava. Dom bol v dezolátnom stave a krátko po zámene mesto Bratislava nariadilo nútenú opravu domu, ktorá stála nových vlastníkov cca 300 tisíc eur... Cirkevný zbor za tieto byty dostal niekoľko bytov a farský dom v Dúbravke, keďže tamojší tvoriaci sa cirkevný zbor nemal žiadny majetok, ani byt pre farára. Cirkevný zbor získal aj kotolňu v Evanjelickej základnej škole na Palisádach a časť prostriedkov poslúžila na vybudovanie kotolne v našej budove na Legionárskej ul. 2, 4 a 6.

V disciplinárnom konaní pred predsedníctvo Bratislavského seniorátu bol br. Stanislav Páťal oslobodený. Keďže sa žalujúca strana odvolala, odvolacím orgánom bolo seniorálne presbyterstvo, ktoré potvrdilo výrok predsedníctva seniorátu o zastavení disciplinárneho konania. Seniorálne presbyterstvo vzalo do úvahy, že na zamieňaný aj zamenený majetok existovali dva znalecké posudky zadané cirkevným zborom i naším partnerom v zámene; konvent cirkevného zboru bol o zámene informovaný a nevyslovil ani nedôveru, ani pochybnosti o dôvodoch a správnosti zámenných zmlúv a zamenený majetok bol v rovnakej hodnote.

V disciplinárnom konaní pred predsedníctvom Evanjelickej cirkvi bolo konanie proti br. farárovi Martinovi Šefrankovi najprv pozdržané, vraj sa počká na rozhodnutie seniorátu ohľadom br. Dozorcu Páťala. Keď prišlo oslobodzujúce rozhodnutie, predsedníctvo cirkvi br. Šefranka odsúdilo: Zbavený bol funkcie člena generálneho presbyterstva. Keďže sa br. Farár odvolal, odvolacím orgánom bolo generálne presbyterstvo. Medzitým som, ako senior, dal vypracovať audit na zámenné zmluvy a nariadil som seniorálnemu hospodárskemu výboru (SHV), aby vykonal kontrolu činností okolo zámenných zmlúv. Chcel som sa presvedčiť, či sme konali správne, keď sme v tej istej veci br. Bývalého dozorcu zboru S. Páťala oslobodili. Čo ak kontrola ukáže, že všetko bolo inak? – Audítorská správa renomovaného audítora, ako aj zápisnica SHV konštatovali, že k žiadnej škode pre cirkevný zbor neprišlo a zámena bola vykonaná podľa cirkevných aj štátnych predpisov. Nepotvrdili sa teda obvinenia, ktoré hovorili, že cirkevný zbor bol pri zámene poškodený raz o cca 93 tis. eur (Drobná), inokedy o cca 340 tis. eur (Holčík) a dokonca o 820 tis.!!! eur (odhadca GBÚ). Cirkevný zbor si dal vypracovať nové znalecké posudky šéfom komory znalcov, ktoré správnosť pôvodných potvrdili.

Napriek týmto faktom, napriek vyjadreniam relevantných orgánov cirkevného zboru a Bratislavského seniorátu, generálne presbyterstvo pritvrdilo trest pre br. farára Šefranka a v odvolacom konaní 30.05.2014 ho zbavilo všetkých funkcií v našej cirkvi. Brat farár nemôže byť predsedajúcim farárom, teda členom zborového predsedníctva, nemôže byť členom zborového, seniorálneho, ani generálneho presbyterstva a to po dobu troch rokov od nadobudnutia platnosti disciplinárneho rozhodnutia. Farársku službu od tohto dátumu vykonáva na základe menovania za námestného farára dištriktuálnym biskupom (menovací dekrét bol doručený 16.06.2014). Dištriktuálny biskup môže brata farára kedykoľvek preložiť. Po výroku trestu br. Šefrankovi som sa na protest vzdal funkcie seniora Bratislavského seniorátu, aj keď mi do skončenia funkčného obdobia zostávali tri týždne. Ignorovanie niektorými predstaviteľmi v cirkvi našich cirkevných orgánov v zbore a v senioráte, ako aj listinných dôkazov a faktov, pripomína praktiky 50-tych rokov.

Vrcholom je, že spomenutá JUDr. Anna Drobná podala na políciu udanie, ku ktorému sa pridalo aj presbyterstvo Cirkevného zboru Staré Mesto!!! Br. Páťal, aj br. Šefranko boli na polícii vypočúvaní. Po predložení dôkazov vyšetrovateľ rozhodol o odmietnutí veci, trestné konanie bolo zastavené!!! Ukázalo sa tak, že br. farár Martin Šefranko bol potrestaný neoprávnene. Dosiaľ sa mu však nikto neospravedlnil, ani ho nik z cirkvi, od 14.10.2014, keď nadobudlo právoplatnosť uznesenie o odmietnutí trestného konania, o tejto skutočnosti neinformoval. Informácia o zastavení vyšetrovania prišla až po vyžiadaní stanoviska br. farárom od polície. – Ako povedal Pán svojim? Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!

Boris Mišina – zborový farár CZ Legionárska, Bratislava (z Kňazskej výročnej správy za rok 2014)