-    Konvent cirkevného zboru Bratislava konaný 12. 2. 2006 prijal Správu o hospodárení CZ Bratislava ktorej súčasťou bola príloha s uznesením hospodárskeho výboru CZ pre výročný konvent. V tomto uznesení sa v bode 3 v druhej vete píše:


„Rekonštrukcie tepelného hospodárstva riešiť prednostne zámenou dubióznym majetkom, alebo zakúpením staršej techniky a vyhovujúcimi technickými parametrami pri zabezpečení aspoň skrátenej záruky na technologické zariadenia (trvalá úloha)“

-    Konvent cirkevného zboru konaný 29. 4. 2007 v Bratislave prijal uznesenie, ktorým schválil Trojročný plán rozvoja cirkevného zboru. V bodoch 2., 4., a 5. Tento plán konkrétne definoval úlohy na zabezpečenie bytov a zázemia v Dúbravke ako aj na dokončenie Domova sociálnych služieb v EDS nasledovne:

2. CZ sa zaväzuje, že v čo najkratšom čase zriadi Domov sociálnych služieb v EDS, pre cca 45-50 ľudí, pre ktorých vytvorí podmienky, aby v tomto zariadení mohli hlavne členovia nášho CZ prežiť dôstojnú jeseň života.
4.    CZ si v stavebnej časti kladie ako priority opravu veže Nového kostola a zriadenie služobného bytu pre duchovných v Dúbravke
5.    Aby sme mohli splniť tento trojročný plán je nevyhnutné, aby sme pre svojich duchovných, ale aj ďalších pracovníkov vytvorili v našom CZ také sociálne podmienky, ktoré im umožnia nerušene sa venovať svojim povinnostiam

-    Konvent cirkevného zboru Bratislava konaný 11. 4. 2010 vo Veľkom kostole prijal návrh rozpočtu, ktorého súčasťou bolo vyčlenenie prostriedkov na požiadavky jednotlivých pastorálnych obvodov, v prípade PO Dúbravka to bol byt pre farára, organ a kúrenie.

- Rozhodnutie predsedníctva CZ Bratislava o zámenách bytov na naplnenie uznesení zborových konventov – v intenciách rozhodnutia osobitného senátu cirkvi. Predsedníctvo CZ podpísalo v rokoch 2010 a 2011 jednotlivé zmluvy týkajúce sa zámeny bytov.
 

- Konvent CZ Bratislava v zborovom dome v Dúbravke, 6. marec 2011 – schválené:

o aktualizácia štatútu cirkevného zboru Bratislava
o zriadenie troch dcérocirkví cirkevného zboru Bratislava
o schválenie prvej vlny delimitácie majetku CZ na dcérocirkví vrátane nadobúdaných bytov v Dúbravke získaných zo zámeny bytov

-    Konvent cirkevného zboru Bratislava zo dňa 10. marca 2012: zborový konvent hlasoval o vyjadrení nedôvery bývalému Predsedníctvu cirkevného zboru (S. Páťal a M. Šefranko). Hlasovanie nebolo úspešné a tak nebola bývalému Predsedníctvu cirkevného zboru vyjadrená nedôvera.
-    Martin Šefranko požiadal dňa 12. 4. 2012 na zasadnutí presbyterstva Dcérocirkvi Legionárska o vyjadrenie dôvery. V tajnom hlasovaní ktoré prebehlo, bola bratovi farárovi Martinovi Šefrankovi vyjadrená jednoznačná dôvera, čo je riadne zaprotokolované v zápisnici z daného presbyterstva dcérocirkvi.
-    Uznesenia presbyterstva cirkevného zboru Bratislava z 3. mája 2012:
Uznesenie 13/3.5.2012: Presbyterstvo CZ berie na vedomie osobnú reflexiu predsedníctva CZ k doterajšiemu procesu zámeny týchto bytov, ktoré vyjadrilo ľútosť nad vzniknutým napätím a polarizáciou, ktorá vznikla v cirkevnom zbore. Predsedníctvo CZ prehlásilo, že takéto významné kroky bude v budúcnosti vždy konzultovať a odsúhlasovať vopred s presbyterstvom CZ.
Uznesenie 14/3.5.2012: Presbyterstvo CZ žiada predsedníctvo CZ o dodržiavanie postupov záväzných pre nakladanie s majetkom CZ v zmysle platných cirkevno-právnych predpisov a všeobecných právnych predpisov.

-    Dňa 3. mája 2012 požiadalo Predsedníctvo cirkevného zboru Bratislava presbyterstvo Bratislavského seniorátu o súhlas na použitie obdržaného výnosu zo zámenných zmlúv (vo forme investičného zlata) týkajúcich sa budov cirkevného zboru Bratislava a záväzku zabezpečiť opravu dvoch kotolní a dokončiť opravy priestorov pre Stredisko Evanjelickej diakonie Bratislava na Partizánskej ulici v budove EDS. Bratislavský seniorát sa uvedenou žiadosťou zaoberal na svojom zasadnutí na prelome septembra a októbra 2012 s tým, že k uvedenej veci sa nevyjadril nakoľko bol toho názoru, že toto rozhodnutie nie je v jeho kompetencii.

-    Riaditeľka Evanjelickej základnej školy Ing. Edita Prostredníková zaslala v lete 2012 cirkevnému zboru Bratislava ďakovný list za rekonštrukciu kotolne v ich základnej škole na Palisádach 57, bez ktorej by nebolo možné začať školský rok a zabezpečiť vyučovanie v škole.

-    Postup bývalého Predsedníctva cirkevného zboru Bratislava podporilo koncom júna 2012 vo svojej petícii 261 členov cirkevného zboru a 85 ďalších evanjelikov, ktorá bola doručená na Generálny biskupský úrad. Podpísaní účastníci petície požadujú zastavenie disciplinárnych konaní voči Martinovi Šefrankovi a Stanislavovi Páťalovi, ďalej uvádzajú, že títo členovia predsedníctva konali v dobrom úmysle nakoľko zámena bytu číslo 9 umožnila rekonštrukciu kotolne v budove Palisády 57 (kde je umiestnená Evanjelická základná škola) a tiež kotolne v zborovom dome na Legionárskej 2, 4 a 6, kde sídli farský úrad, súčasného cirkevného zboru Bratislava Legionárska. Účastníci petície s uspokojením zobrali na vedomie, že spomenutí bratia sa ospravedlnili za prípadné chyby, ich prácu si vážia a vyslovujú im plnú podporu.
-    Z hľadiska právnej ochrany bývalého predsedníctva cirkevného zboru Bratislava môžeme tiež konštatovať, že koncom januára 2013 uplynula premlčacia lehota na ich rozhodnutia na základe ktorých mohlo Predsedníctvo ECAV na Slovensku konať vo veci disciplinárnych konaní.
-    15. 2. 2013 bol pôvodný cirkevný zbor Bratislava zrušený, po tomto termíne existujú už iba tri samostatné právne nástupnické cirkevné zbory

-    Uznesenie č. 2 konventu CZ Bratislava Legionárska zo dňa 14. apríla 2013:
Konvent Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska potvrdzuje, že vykonané zámeny bytov na ul. Mateja Bela 2 boli urobené v súlade s rozhodnutím konventu zo dňa 29. 4. 2007.
Konvent Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska z dôvodu právnej istoty dodatočne schvaľuje vykonané zámeny bytov a znenia zámenných zmlúv na ulici Mateja Bela 2 v Bratislave s tým, že žiada presbyterstvo Bratislavského seniorátu o dodatočné schválenie týchto zámenných zmlúv.
Konvent berie na vedomie vyjadrenú ľútosť bratom farárom M. Šefrankom za procesné pochybenia a považuje týmto problematiku zámeny bytov na ulici M. Belu 2 za uzavretú.

- Uznesenie č. 3 konventu CZ Bratislava Dúbravka zo dňa 19. mája 2013:
Konvent Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava Dúbravka potvrdzuje, že vykonané zámeny bytov na ul. Mateja Bela 2 boli urobené v súlade s rozhodnutím celozborového konventu CZ ECAV na Slovensku Bratislava zo dňa 29. 4. 2007-.
Konvent Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava Dúbravka z dôvodu právnej istoty dodatočne schvaľuje vykonané zámeny bytov na ulici Mateja Bela 2 s tým, že požaduje požiadať presbyterstvo Bratislavského seniorátu o dodatočné schválenie týchto zámenných zmlúv.
Konvent berie na vedomie vyjadrenú ľútosť bratom farárom M. Šefrankom a bratom zb. dozorcom
S.    Páťalom za procesné pochybenie a považuje týmto problematiku zámeny bytov na ulici M. Belu 2 za uzatvorenú.
 

-    Na synode ECAV na Slovensku konanej 28. – 29. 6. 2013 bol predložený Návrh uznesenia XII: „Synoda ukladá príslušným disciplinárnym orgánom konať v začatých disciplinárnych konaniach proti členom bývalého predsedníctva CZ Bratislava“.
Tento návrh uznesenia nebol prijatý. Navyše ukladal konať voči subjektu, ktorý už nejestvuje, nakoľko cirkevný zbor Bratislava bol zrušený 15. 2. 2013 a s ním aj funkcie.

-    Rozhodnutie disciplinárneho orgánu Predsedníctva Bratislavského seniorátu vo veci obvinenia (vzneseného generálnymi právnymi zástupcami cirkvi) bývalého zborového dozorcu cirkevného zboru Bratislava Ing. Stanislava Páťala ohľadne zámeny bytov – disciplinárny orgán zbavil dňa 11. októbra 2013 Ing. Stanislava Páťala viny v celom rozsahu. Rozhodnutie disciplinárneho orgánu potvrdil aj odvolací orgán – Presbyterstvo Bratislavského seniorátu dňa 17. decembra 2013.

-    Uznesenie č.5 konventu CZ Bratislava Legionárska zo dňa 16. februára 2014:
„Konvent cirkevného zboru Bratislava Legionárska prejavuje dôveru svojmu predsedajúcemu farárovi Martinovi Šefrankovi. Cirkevný zbor odmieta všetky útoky na jeho osobu a odmieta aj ohováranie všetkých predstaviteľov bývalého cirkevného zboru Bratislava. Dôrazne žiadame, aby generálne presbyterstvo našej ECAV zastavilo disciplinárne konanie voči bratovi Martinovi Šefrankovi a rešpektovalo rozhodnutie seniorálneho presbyterstva, ktoré v tej istej veci, za ten istý skutok zbavilo obvinenia brata Stanislava Páťala, bývalého dozorcu cirkevného zboru Bratislava. Zastavením disciplinárneho konania predsedníctvo ECAV potvrdí, že si ctí evanjelickú zásadu, že základnou jednotkou cirkvi je cirkevný zbor, z ktorého vychádza v cirkvi všetka moc."

-    Výročný konvent CZ Bratislava Dúbravka, ktorý sa konal na začiatku roka 2014 prijal výročnú správu o činnosti cirkevného zboru v rámci ktorej bolo vyjadrené poďakovanie bývalým členom predsedníctva pôvodného cirkevného zboru Bratislava Ing. Stanislavovi Páťalovi a Mgr. Martinovi Šefrankovi za zrealizovanú zámenu bytov, nakoľko bez uvedenej zámeny bytov by nevznikli podmienky na vznik samostatného cirkevného zboru Dúbravka.

-    Kontrola seniorálnym hospodárskym výborom dňa 28. 4. 2014. Kontrolná skupina seniorálneho hospodárskeho výboru Bratislavského seniorátu vykonala dňa 28. 4. 2014 kontrolu zámenných zmlúv a s nimi spojených finančných operácií bývalého cirkevného zboru Bratislava. Kontrolná skupina po vykonaní kontroly skonštatovala, že: 1. v súvislosti so zámenou bytov nedošlo ku škode na majetku bývalého cirkevného zboru Bratislava; 2. na zámenu bytov podľa vtedy platných cirkevno-právnych predpisov nepotreboval cirkevný zbor súhlas vyššej COJ; 3. zámeny bytov odsúhlasili a podporili presbyterstvá a konventy cirkevných zborov Bratislava Dúbravka a Bratislava Legionárska.

-    Uznesenie presbyterstva Bratislavského seniorátu zo dňa 18. júna 2014 č. 21/2014
„Presbyterstvo Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku vyjadruje protest proti postupu Generálneho presbyterstva (GP) vo veci disciplinárneho trestu, ktorý bol udelený br. farárovi Martinovi Šefrankovi. Je zarážajúce, že GP nebralo ohľad na mienku zboru, v ktorom br. M. Šefranko pôsobí a rovnako ignorovalo aj názor príslušného seniorátu. Pripomíname, že v rovnakej záležitosti bol na úrovni seniorátu obžaloby zbavený bývalý dozorca Cirkevného zboru Bratislava Stanislav Páťal a Seniorálny hospodársky výbor pri kontrole nenašiel žiadne pochybenie zo strany br. M. Šefranka.
Na základe znenia CZ 2/2004 §6. ods. 1 písmeno „e“ presbyterstvo Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku tiež protestuje proti nedodržaniu a postupnosti v disciplinárnom konaní, vo veci br. M. Šefranka, keď za ten istý skutok, ktorého sa malo dopustiť predsedníctvo bývalého Cirkevného zboru Bratislava bol dozorca zboru riešený na úrovni seniorátu a zborový farár na úrovni generálneho presbyterstva.“

-    Uznesenie č. 33 zborového presbyterstva CZ Bratislava Legionárska zo dňa 19. júna 2014:
„Presbyterstvo cirkevného zboru vyjadruje rozhorčenie a protestuje proti rozhodnutiu generálneho presbyterstva vo veci disciplinárneho konania proti bratovi farárovi Martinovi Šefrankovi. Uložený trest považujeme za neadekvátny, naviac je zarážajúce, že nebol braný ohľad na stanoviská a vyjad- renia zborového presbyterstva, zborového konventu, seniorálneho presbyterstva a seniorálneho hospodárskeho výboru.“

-    Uznesenie zborového konventu CZ Bratislava Legionárska zo dňa 22. júna 2014:
„Konvent cirkevného zboru vyjadruje rozhorčenie a protestuje proti rozhodnutiu generálneho presbyterstva vo veci disciplinárneho konania proti bratovi farárovi Martinovi Šefrankovi. Uložený trest považujeme za neadekvátny, naviac je zarážajúce, že nebol braný ohľad na stanoviská a vyjad- renia zborového presbyterstva, zborového konventu, seniorálneho presbyterstva a seniorálneho hospodárskeho výboru.“

ZÁVER

Treba zdôrazniť, že bratia Stanislav Páťal a Martin Šefranko sa príkladne zaslúžili za vytvorenie podmienok na vznik nového samostatné cirkevného zboru Bratislava Dúbravka, ako aj pokojnú transformáciu cirkevného zboru, rovnako ako aj za dokončenie Domova sociálnych služieb v Evanjelickom dome starostlivosti, ktorý prevádzkuje Stredisko evanjelickej diakonie Bratislava. Práca vo všetkých troch nových právne nástupníckych cirkevných zboroch rastie.

Treba zdôrazniť, že uvedená zámena bytov predstavovala len jednu zámenu, ako celok. Cirkevný zbor Bratislava a jeho orgány, ako disciplinárny orgán, riadne uvedené záležitosti prebrali, prijali ospravedlnenie bývalého predsedníctva cirkevného zboru z nedostatočnej informovanosti ostatných zborových orgánov o zámene bytov. Rozhodujúce právne nástupnícke cirkevné zbory Bratislava Dúbravka a Bratislava Legionárska uvedené zámeny bytov kvôli právnej istote aj dodatočne schválili na zasadnutí svojich presbyterstiev a konventov a preto problematiku zámeny bytov považujú za uzatvorenú.

Vyjadrujeme poľutovanie nad tým, že do záležitostí, ktorými sa zaoberali opakovane riadne zvolené zborové orgány a ktoré riadne vyriešili a uzavreli konventy cirkevného zboru vstupuje opakovane vedenie cirkvi priamo alebo prostredníctvom rôznych osôb (obdobne ako za mandátu bývalého Predsedníctva ECAV do r. 2006). Cirkevný zbor Bratislava a jeho právne nástupnícke organizácie (nové cirkevné zbory) riadne vysporiadali a uzavreli zámeny bytov ako aj použitie investičného zlata v medziach cirkevnoprávnych predpisov a civilných predpisov.

Spracované pre interné účely cirkevných zborov Bratislava Dúbravka a Bratislava Legionárska dňa 26. mája 2014, doplnené 26. júna 2014.
Ing. Martin Kováč presbyter Cirkevného zboru Bratislava Legionárska
bývalý riaditeľ Hospodárskej správy cirkevného zboru Bratislava (dnes už neexistujúceho)