• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Hodnoty a ciele – v ktorých chceme byť ZA JEDNO:

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Reformačné listy 4-2019 - 1. pôstna nedeľa

Tí, čo prináležia Kristovi Ježišovi, ukrižovali si telo s vášňami a žiadosťami. Galatským 5:24

Ježiš a nasledovníci – rušitelia pokoja?
Milí priatelia, v týchto dňoch sa začalo pôstne obdobie, ktoré počas nasledujúcich 40 dní obracia našu pozornosť na vykupiteľské dielo Spasiteľa Ježiša Krista. Život Ježiša Krista nebol zúfalým životom, hoci Ježiš vedel, že pre záchranu a spasenie padlého, hriešneho ľudského pokolenia, musí zomrieť. Ježiš to často spomínal, no učeníci Ho pravidelne zahriakovali, akoby nechceli ani o tom počuť, nieto ešte pripustiť taký „scenár“. S vedomím cesty utrpenia, výsmechu, zrady, zapretia a potupnej smrti, bol Ježiš vo svojom živote otvorený, uzdravoval, pomáhal, mnoho sa rozprával s učeníkmi a s mnohými ďalšími ľuďmi. Mal dobrú vôľu sa tiež rozprávať aj s predstavenými zo židovstva, ale z ich strany tam boli iba úmysly a úklady k zlu: ako Ho „skompromitovať“, ako Mu uškodiť, ako Ho podchytiť v reči a „nachytať“ na protižidovskom učení, ako Mu brániť v Jeho misii a v skutkoch lásky; napokon bol vlastne Ježiš v očiach týchto predstavených rušiteľom doterajšieho života a pokoja.

Stiahni si:


Obsah listov:

 • JEŽIŠ A NASLEDOVNÍCI – RUŠITELIA POKOJA
 • VYHLÁSENIE K INŠTALÁCII BISKUPOV A UVEDENIA GENERÁLNEHO DOZORCU
 • INŠTALÁCIA, NA KTOREJ SOM (OPÄŤ) NEBOL
 • UZNESENIA ZO ZBOROVÝCH KONVENTOV
 • VO ZVOLENE INŠTALOVALI NOVOZVOLENÝCH BISKUPOV A UVIEDLI NOVÉHO GENERÁLNEHO DOZORCU
 • POZDRAV EMERITNÉHO BISKUPA IVANA OSUSKÉHO
 • POZDRAV REVERENDA DUŠANA TÓTHA
 • ČO POVAŽUJEM ZA DÔLEŽITÉ PRE ECAV V R. 2019
 • MODLITEBNÁ REŤAZ
 • AKO POSTUPOVAŤ V KRÍZE (1.ČASŤ)

Do vašej pozornosti:

Pozývame vás tiež k modlitbám za našu cirkev. Svoje odhodlanie k modlitbám môžete prejaviť aj prihlásením sa za člena Modlitebného spoločenstva (MoS). Viac informácií, ale aj info list, či audionahrávky z konferencií nájdete na webovej stránke http://modlitby.sk.

Záznam zo slávnostných služieb Božích pri príležitosti inštalácie generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka, biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku Jána Hroboňa a úvodu do funkcie generálneho dozorcu ECAV na Slovensku Jána Brozmana si môžete pozrieť v archíve RTVS.

...aby všetci jedno boli; ako Ty, Otče, si vo mne a ja som v Tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma Ty poslal. (Ján 17:21)

Tento text by mohol byť mottom celej JEDNOTY. Hovorí o vzájomnej spojitosti JEDNOTY a MISIE. MISIA nie je možná bez vzájomnej JEDNOTY. Máme významné poslanie, ktorého uskutočnenie je závislé na spojení všetkých síl a schopností! Byť JEDNO nielen preto, aby sme dali priestor vzájomnej láske – ale hlavne preto:... “ABY SVET UVERIL“, že láska prichádza v Ježišovi, ktorý nás posiela medzi ľudí!

 • O nás
 • Výkonný výbor
 • Časté otázky
image Aby všetci jedno boli.

Kým sme:

Evanjelická jednota je dobrovoľné združenie členov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV).

Jej poslaním je pestovať bratsko-sesterské a modlitebné spoločenstvo, napomáhať sebavzdelávaniu, prehlbovať vnútromisijnú prácu v cirkvi.
(výňatok zo stanov)

Naše stanovy

Prihláška za člena

doplníme neskôr

Spoznajte predsedníctvo Evanjelickej jednoty.

Výkonný výbor riadi a koordinuje aktivity Evanjelickej jednoty v rámci Slovenska.

image Ján Novák Predseda

image Ondrej Mak Podpredseda

image Marek Sivý Podpredseda

image Adam Žák Tajomník

doplníme neskôr

Prečo ďalšia evanjelická jednota?

There are a series of example pages beyond the frontpage, toshow how flexible the layout system, with varying page types,module uses, and layout distributions.

Môžeme reálne niečo zmeniť?

Create exquisite graphical charts using HTML5 and Chart.js,which is built-in with Anacron.

Postoj k akutálnym kauzám?

Anacron supports a simple coming soon or offline style page witha time counter.

Náš časopis

 • 1

Z vyhlásenia evanjelickej jednoty

 • Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku chápeme ako svoj duchovný domov. Hlásime sa k jej vieroučnej tradícii založenej na Písme svätom. Našu vieru vyznávame tak, ako sme pri konfirmácii sľubovali v duchu Symbolických kníh evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Spája nás záujem o prehĺbenie tejto viery medzi členmi Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a chceme spoločne na rôznych úrovniach jej organizačnej podoby hľadať riešenia, ktoré tomu budú napomáhať.
 • 1
 • 2
 • 3